Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Varus Build Guide by kralhe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author kralhe

Varus Suçlular acı içerisinde can çekişicek!

kralhe Last updated on September 5, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
3
8
10
12
13
Ability Key W
1
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Varus


Guide Top

Taktikler

- ultinizi takım savaşlarında kullanmalısınız eğer takım savaşlarına vaktiniz varsa yeterince ( early game gibi ) ultinizi kill için kullanmaktan çekilmeyin.
- e skilinizin üstünde duran düşman şampiyonların can yenilemesi %50 azalır ignite gibi
- w skiliniz 3 kere stacklenir düşmanlar üzerinde ve w 3 kere stacklendikten sonra atacağınız skill ekstra hasar verir.
- ultinizi kullandığınızda değen şampiyonun çevresinde şampiyon varsa ondan uzaklaşmazlarsa onlarıda etkiler buda sizin kill almanız için önemlidir
- onun dışında skil combonuz r e q şeklindedir


Guide Top

Rankedde Büyülerimi Nasıl Seçmeliyim ? Nasıl Oynamalıyım ?

- rankedde karşınızdakilerin ne picklediğini görüyorsunuz eğer karşıda yoğunluklu stun slow varsa leona-nami-lissandra-renekton gibi bariyer yerine arındır almalısınız
- win istiyorsanız earlyde farma mid ve late gamede doğru pozisyonlar almalısınız
- takımınızla alacağınız her kill sizi daha güçlü yapar bir süre sonra hypercarrylerle teketek mücadele edebilir dereceye gelirsiniz


fb iletişim : https://www.facebook.com/ibrahim.semiz.90