Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Build Guide by Babel

This build has been archived and is for historical display only.

PLEASE NOTE: This build has been archived by the author. They are no longer supporting nor updating this build and it may have become outdated. As such, voting and commenting have been disabled and it no longer appears in regular search results.


Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Babel

crazy☼Corki

Babel Last updated on June 4, 2011
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #16 in
Middle Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
4
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
4/
Sorcery
Alacrity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3/
Brute Force
 
 
 
 
 
 
 
3/
Lethality
Improved Rally
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Evasion
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veteran's Scars
Willpower
 
 
 
 
 
 
Ardor
Reinforce
 
 
 
 
 
 
Tenacity
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
4/
Awareness
Expanded Mind
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quickness
Blink of an Eye
 
 
 
 
 
Intelligence
Mystical Vision
 
 
 
 
 
 
Presence of the Master
 
 

Utility: 9


Guide Top

Pre-Introduction

Corki kunt ge op twee manieren builden, ge moet eigenlijk op voorhand wa naar de setups kijken en dan zien ofdage gaat kunnen pushen of nie. Corki is ne pusher en één van zijn sterkste punten is da zijn tegenstander de lane nie mag verlaten of ie maakt uwn turret kapot. Alsge denkt dat te gevaarlijk is om te pushen en daje enkel gaat kunnen farmen dan zijt ge een beetje gegimped, maar ge kunt wel nog zotn damage doen.

Gebt dus twee soorten Corki-builds:
LATEGAME RAPEFEST-BUILD
PUSHER-BUILD

Kga eerst de LATEGAME RAPEFEST-BUILD behandelen.

Corki is zo pro omdat hij moeilijk is om tegen te itemizen. STel dat je door Ashe geraped wordt, kan je meer armor kopen. Als je door Corki geraped wordt, dan moet je Armor en MAgic-Resist kopen.


Guide Top

LATEGAME RAPEFEST-Introduction

Corki werkt goed met Crit. Waarom?

Zijn passive zorgt ervoor da 10% van zijn damage erbij komt als true damage, dit is uiteraard voor alle berekeningen(tested) op armor, dus stel dat je een crit doet van 1000 damage voor dmgreduction enzo, doe je dus 100 true damage extra. Stel nu dat je dit doet op elke autoattack? You get the point.

Doel van lategame rapefest Corki:
-Champions killen. ALLE champions killen.


Guide Top

Runes

Lategame rapefest-Corki neemt geen Manamune omdat Manamune gay is en damageoutput verlaagt vergeleken met andere items, dus heb je manaregen/lvl-seals nodig, zodat je toch je moves op een moderate manier kan blijven spammen (ult blijft sowieso spammable), maar je zal iets meer op je mana moeten letten dan bij pusher-corki.

Desolation Marks obviously.
Magic Resist/lvl glyphs zodat je minder snel die Banshee's nodig hebt.

Quints van de Fortitude, want Lategame rapefest Corki lanepresence is minder omdat hij zijn moves minder kan spammen, dus HP is de beste optie hier.


Guide Top

Masteries

21/0/9 want sinds de Havoc mastery veranderd is, is ze nu veel beter op lategame-champs en in het algemeen ranged carries en sinds Corki Valkyrie heeft, zijn summoners net iets minder belangrijk.


Guide Top

Lvl1 Summary

Je bent redelijk zwak op level 1, zoals bijna alle ranged carries, dus probeer niets grappig.


Guide Top

Items

Als boots kies je Mercury's Treads of Berzerker's Greaves. Corki heeft net iets minder range dan andere ranged carries, dus opteren voor CC-redux is zeker niet slecht.

Ga zo snel mogelijk Sheen en daarna moet je Infinity Edge gaan. Indien je te veel achter staat, ga dan The Bloodthirster in de plaats. Finish Trinity Force en dan kan je kiezen. Corki heeft minder snel Last Whisper nodig omdat hij built in armorredux en true damage heeft en ook veel magic damage doet, dus ga enkel Last Whisper indien ze veel armor hebben. Dan kan je ofwel Phantom Dancer gaan. Trinity Force, Infinity Edge, Phantom Dancer is zeeeeer heavy damage, maar indien je lifesteal nodig hebt, ga dan The Bloodthirster en Phantom Dancer later.

Indien je defensive moet builden is Banshee's Veil de beste defensive item op Corki, no competition. Indien je echt problemen hebt met een physical carry die constant op je springt ga dan Guardian Angel.

Indien he geen defensive items nodig hebt zou je lategame build er zo kunnen uitzien:
Trinity Force Infinity Edge The Bloodthirster Phantom Dancer Last Whisper Mercury's Treads


Guide Top

Skill Sequence

Max A eerst omdat dit het meest earlygame burst geeft en je ook goed defensive kan gebruiken door de blind. Steek een puntje in Z en ma dan E. R heeft uiteraard prioriteit.


Guide Top

PUSHER-Introduction

PUSHER-Corki is het handigst en meest useful over het hele game, maar endgame is hij niet zo sterk meer. Met deze build heb je Tear of the Goddess, dus kan je je moves spammen en echt heel hard pushen. Met Corki moet je zoveel mogelijk pushen, want daar is hij goed in en op die manier zet hij pressure. Als je niet kan pushen dan moet je ervoor zorgen dat je kan pushen, als je nog niet kan pushen, dan had je beter je runes en masteries voor LATEGAME RAPEFEST-Corki gezet.

Deze build is trouwens veel meer fun dan de LATEGAME RAPEFEST-Corki imo, hoe weinig dat ook uitmaakt.


Guide Top

Runes

Desolation Marks
Armor Seals voor lanepresence
MR/lvl-glyphs/CDR-glyphs zijn beiden defensive dus kies maar.
HP-seals voor lanepresence.


Guide Top

Masteries

9/0/21 omdaje pusht wilt ge die summoners toch zoveel mogelijk up hebben.


Guide Top

Lvl1 Summary

Zwak.


Guide Top

Items

Zelfde boots als LATEGAME RAPEFEST-Corki

Ga eerst Tear of the Goddess, dan Sheen, finish Manamune en dan ga je ofwel direct The Black Cleaver als ze al wat armor beginnen itemizen ofzo, anders ga je Trinity Force en daaarna The Black Cleaver. Dan kies je ofwel Banshee's Veil, Guardian Angel, ofwel ga je voor nog meer offensief met The Bloodthirster. Verkoop The Black Cleaver lategame voor Last Whisper. Endgame kan je nog Phantom Dancer gaan als je geen defensive items nodig hebt.


Guide Top

Skill Sequence

Zelfde als LATEGAME-RAPEFEST CORKI