Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ezreal Build Guide by LoEziA

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author LoEziA

Ezreal ADC Heavy

LoEziA Last updated on June 26, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
3
4
7
8
Ability Key Q
13
14
15
17
18
Ability Key W
2
5
9
10
12
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Đầu trận

Chỉ cần tập trung farm và dùng cú bắn thần bí để cấu máu đối phương hoặc ăn lính ( rất đau đấy mình thường hay có chiến công đầu với những phát bắn này thôi ) ở cấp 1 thì bắn cấu máu không được thì farm bình tĩnh không nên hổ báo vì rất dễ bị bắt ! cấp 2 có dịch chuyển cổ học thì lúc đó hãy cùng sp của mình ngắm ad đối phương chơi lun ( cần thận rừng , thường thì mình thấy không có rừng sẽ lên lun ) lúc lên thì chắc đối phương còn khoảng nữa cây máu vì ăn bắn thần bí ( cần 1 sp giữ chân máu giấy đối phương ở đây mình rất thích leona , thresh hay rammus ) là được rồi còn lại thì cứ farm mà ứng biến


Guide Top

từ giữa đến cuối trận

bạn chỉ cần đi combat lung tung với đồng đội hoặc canh giao tranh ở lane khác mà bắn ulti hỗ trợ đồng đội rất dễ ! luôn mở đầu combat bằng Ulti Cung ánh sáng chuẩn trúng càng nhiều càng tốt ! sau đó vừa bắn thương vừa bắn thần bí ( còn tinh hoa tuôn chảy bắn vào ad địch để giám tốc độ đánh , không quen thì khỏi cần cũng được không sao )để lại dịch chuyển cổ học để có gì chạy khỏi giao tranh bằng cách vượt tường hoặc là truy đuổi mục tiêu còn ít máu rời giao tranh ! chú ý cuối là : đặt mắt hoặc nhờ đồng đội đặt ngay hang 3ron hay rồng canh máu mà bắn ulti ks với đội đối phương ( mình hay lắm thế và rất fun nếu ăn được )