Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ezreal Build Guide by Holy.BornToDie

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Holy.BornToDie

I made this for my friends,pls don't del!!!!

Holy.BornToDie Last updated on February 23, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #3 in
ADC Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
8
Ability Key Q
3
9
13
15
18
Ability Key W
2
10
12
14
17
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 8


Guide Top

Introduction

Ezreal là một vị tướng rất vui nhộn khi chơi vì khả năng bay nhảy của mình và mạnh về late game. Ezreal còn là một vị tướng có khả năng harass từ xa và có ulti AOE+Global.Sau đây là tiêu điểm tướng :


Guide Top

Early Game

Vào đầu game Ez khá giấy nên phải cẩn thận khi gặp những vị tướng có dame to như Draven hay Graves.Ez có Q nên harass đối thủ khá tốt và farm trong trụ khá dễ dàng.Đánh từ từ nếu có lợi thế mới đánh không thì cú farm thôi. Ezreal vào đầu game có thể đì đọt Vayne hoặc Ashe khá tốt thì tầm kĩ năng.


Guide Top

Mid Game

Ezreal vào giữa game khá mạnh vì có Mystic Shot để harass đối thủ từ xa khá đau khi đã có Huyết Kiếm và Dao điện. Ezreal có thể dùng ulti của mình để xóa xổ quái vật ở các đường khác khi sắp xảy ra combat mà k tới được.


Guide Top

Late Game

Ezreal về late khá khỏe vì trước khi combat có thể harass đối thủ từ xa bằng các đòn đánh như Mystic Shot Essence Flux để đối thủ mất máu và nhân cơ hội để ăn rộng ,baron hoặc phá trụ. Ezreal sẽ ít e ngại những vị tướng như Blitzcrank hay Thresh vì khi kéo chỉ cẩn sử dụng Arcane Shift là phá được nếu cẩn thận.


Guide Top

Combat

Ezreal cần có vị trí đứng tốt vì máu của Ezreal rất giấy nhưng nếu bắn được thì sẽ rất mạnh nên hãy để dành kĩ năng E để chạy trốn thay vì bay vào đối thủ. Ezreal về late có thể sử dụng ulti của mình để kiểm tra đối thủ có ăn baron hay rồng hay không hoặc là ks . Ezreal vào combat nên sử dụng chiêu cuối luôn để lấy nội tại trước và cần spam kĩ năng Mystic Shot Essence Flux để có thể giữ nội tại của mình Rising Spell Force .


Guide Top

Abilities

Rising Spell Force kĩ năng nội tại của Ezreal giúp anh tăng 10% tốc độ bắn nếu dùng kĩ năng trúng mục tiêu ,max là 5 lần
Mystic Shot là kĩ năng rất hay của Ezreal vì nó dùng để harass đối thủ từ xa, farm trong trụ, và giảm 1s thời gian hồi chiêu khi bắn trúng mục tiêu,có tác dụng với bùa đỏ và hút máu.Nên nâng max kĩ năng này đầu tiên.
Essence Flux là kĩ năng tính theo đame AP của Ezreal nên chỉ cần lấy một điểm khởi đầu để bắn lấy nội tại.Nên nâng max sau cùng.
Arcane Shift là kĩ năng dịch chuyển tức thời rất hay , dùng để truy đuổi kẻ địch hoặc chạy trốn,tầm nhảy xa flash.Nên max kĩ năng này thứ 2 để giảm thời gian hồi chiêu.
Trueshot Barrage chiêu cuối của Ezreal có thể đi hết bản đố ,bắn lên tất cả đơn vị lính hoặc tướng địch đi qua,để dẹp lính và mở đầu combat để lấy max nội tại luôn.Cộng mỗi khi có thể.


Guide Top

Team and enemis

Ezreal sẽ phối hợp khá tốt với Blitzcrank vì có combo và khả năng dứt điểm nhanh.Ngoài Blitzcrank ra còn có thể đi với Taric vì có stun và buff giáp,máu cho Ezreal, Soraka Sona cũng rất hợp vì có khả năng buff cho Ezreal phối hớp harass rất tốt.
Khi đối đầu Ezreal có thể dành lợi thế hơn với Vayne hoặc Ashe vì tính cơ động và sốc đame nhanh hơn vào giai đoạn đầu game.
Ezreal sẽ khá e ngại với những vị tướng có dame to như là Draven với Sona hoặc Alistar, và Graves nữa vì có khả năng sốc dame nhanh và mạnh hơn. Ezreal còn sợ cả Caitlyn Tristana vì có tầm bắn xa hơn .


Guide Top

Điểm mạnh và điểm yếu

Ezreal mạnh ở khả năng harass từ xa nếu đối thủ đi lơ ngơ sẽ mất rất nhiều máu đấy.Ở cả khả năng cơ động nữa từ kĩ năng Arcane Shift sẽ không sợ bị bắt khi jungler đi gank nếu k có stun.Ulti global để dẹp quái rất hay.
Ezreal yếu ở vào giai đoạn đầu game máu rất giấy nên nếu bị Cho'Gath hoặc vị tướng nào đó có stun sẽ rất dễ chết ngay lập tức.Còn ở tầm bắn của Ezreal là khá gần nên khá e ngại nhưng vị tướng có tầm bắn xa hơn.