Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Jayce General Guide by SayDuckLOLGuides

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author SayDuckLOLGuides

Jayce MID/TOP SayDuck'sGuide [PL]

SayDuckLOLGuides Last updated on June 3, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #55 in
Middle Lane
Win 51%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
8
Ability Key Q
4
13
14
15
16
Ability Key W
2
9
10
11
12
Ability Key E
6
17
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Wprowadzenie

Jayce, jest mobilną postacią, trzymającą przeciwników na dystans, posiadającą ogromny Poke w Środkowej fazie gry (Mid Game), co czyni go bezpiecznym pickiem. :)

Zwracajcie uwagę na zakładki ''+note''. Tam objaśniam zakup, runy i masterki.


Guide Top

Plusy/Minusy

Plusy:
-mobilność
-dobry poke, przeciwko przeciwnikom walczącym wręcz
-CC z DMG'iem w (Q)
-odrzucenie (E)
-może grać na prawie każdej linii
-łatwe ucieczki od ganków
-bardzo dobry przeciwko postacią jak Irelia, Jax, dzięki jego (E)

Minusy:
-papierowy
-manożerny w początkowych fazach gry
-może być zmieciony przez postacie z dużym zasięgiem Gap Closer'u
-ciężkie zaaplikowanie jakiegokolwiek CC, podczas Team Fight'u.

Nie pickujemy Jayce'a gdy:
-nie mamy inicjacji
-kiedy nasza drużyna nie posiada tanków
-kiedy przeciwny team ma całą masę CC (efektów kontroli tłumu.


Guide Top

Spelle

Spelle, to oczywiście Flash i Ignite.


Guide Top

Umiejętności

HEXTECH CAPACITOR (Passive) Pasywna umiejętność jest dość dobra, pomaga nam w gonitwach. Dodaje nam pancerza i odporności i ulepszonego ataku (MŁOT) lub obniżenie odporności (DZIAŁO)

TO THE SKIES! / SHOCK Nasze (Q), czyli nasze narzędzie poke'u z auto atakami (DZIAŁO), lub narzędzie do zmniejszenia dystansu i spowolnienia naszego przeciwnika (MŁOT).

LIGHTNING FIELD / (W) jest też dość dobre, podchodzimy i poke'ujemy 3 szybkimi atakami (Działo). Bądź uruchamiając nasze W na młocie, gdy doskakujemy do przeciwnika z Q. (W) w postaci młota dodaje nam również many z każdym AA, PAMIĘTAJ!

THUNDERING BLOW / (E) tworzy bramę, który przyśpiesza i zwiększa moc naszego pocisku (Q).(JEST TO NASZE COMBO DO ŚWIETNEGO POKE'U). Natomiast w postaci młota odpycha od siebie przeciwnika zadając procentowe obrażenia od maksymalnego zdrowia.

TRANSFORM: MERCURY (R) ultimate od pierwszego poziomu, dzięki któremu zmieniamy nasze działko w młot i na odwrót. Gdy użyjemy ultimate'a dostajemy na kilka sekund MS (movement speed), zmieniając go w młot, nasz następny atak zada dodatkowe obrażenia magiczne, natomiast, gdy zmieniamy go działo, nasz następny atak, obniży pancerz i odporność celu.


Guide Top

Styl gry

Early Game, staraj się pokeować ze swoich AA przeciwnika i outfarmiaj go (odetnij go od minionów) wyrób sobie nad nim przewagę, lecz uważaj na ganki ze strony przeciwnego junglera. Gdy natomiast twój jungler postanawia Ci pomóc, doskocz do niego z (Q), użyj ew. flasha i odepchnij go do niego ze swego (E), w 90% jest to zabójstwo i zmarnowany czar, bądź chociaż jedno z nich.

Mid Game, to czas, w której jesteś najsilniejszy. Wykorzystaj to, roam'ując, pomóż swoim sojusznikom, zdobądź kilka zabójstw, popchaj jakąś linię. Jeśli jesteś zdominowany przez wroga, farm pod wieżą, lub daj przeciwnikowi push'nąć wieże i farm przy kolejnej i próbuj zabić przeciwnego mid-laner'a wraz z twoim środkowym towarzyszem.

Late Game, powinieneś już zbudować ze 3-4 większe itemy, wspomagać swoich sojuszników, zabijać smoki, push'ować wieże, sprawdzać barona, przy okazji push'ować TOP'a, a potem dołącz do drużyny.

Team Fight'y, w TF'ach, staraj się nie stać w ogniu walki, próbuj poke'ować papierkowe cele i trzymać dystans. Jeśli przeciwny bohater, jest wysunięty, a Ty masz wolną drogę, wskocz na niego z młota.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion