Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Jayce Build Guide by Morgesztern

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.8K
Views
4
Comments
2
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Morgesztern

Jayce-Offtank SOLO TOP [PL]

Morgesztern Last updated on February 16, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #27 in
Top Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

1
3
5
7
9
Ability Key Q
4
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Introduction

Witam!Nazywam się Morgesztern.Chciałbym przedstawić mój debiutancki poradnik dotyczącego championa Jayce.


Guide Top

Pros / Cons


Plusy:
-Zmiana broni z dystansowej na wręcz,
-Dobry haras(pistolet)
-Nie jest narażony na harasy(skill E na młot),
-W trybie Melee Jayce posiada znacznie zwiększony pancerz i odporność magiczną, w trybie Ranged Jayce potrafi zmniejszyć pancerz i odporność magiczną wrogów,
-W zależności od wybranego trybu walki Jayce potrafi: przyspieszać sprzymierzeńców, spowalniać wrogów, zwiększyć swoją szybkość ataku lub też odrzucić przeciwnikówMinusy:
- Dosyć trudny do opanowania ze względu na duży zasób umiejętności, które w zależności od wybranego trybu walki znacząco się od siebie różnią
- Brak umiejętności ułatwiających ucieczkę (poza E skillem, który zwykle jest na cooldownie, kiedy jest najbardziej potrzebny)
- Dosyć krótki zasięg autoataków w trybie Ranged, słabszy wytrzymałościowo od innych Melee Carry w trybie Melee


Guide Top

Runes

Runy defensywne:


Greater Seal of Armorx9


Greater Glyph of Magic Resistx9

Runy ofensywne:

Greater Mark of Armor Penetration
Greater Mark of Armor Penetrationx9Greater Quintessence of Attack Damagex3


Guide Top

Masteries

Opis MasterekOFENSYWNE:Lepszy attack speed

Dodatkowy attack(co level i na 18lvl)
+ 8% Armor PenetrationZwiększa procentowa obrażenia
Zwiększa szansę na krytyczny cios


Przy trafieniu krytycznym zwiększa attack speed na krótki czas
Zwiększa Armor Penetration

Zwiększa zadawanie obrażenia o 5% kiedy cel ma mniej niż 50% zdrowia
DEFENSYWNE;
Dodatkowe zdrowie
Dodatkowy armor
Dodatkowy magic resist
Dodatkowe zdrowie


Guide Top

ItemsDaje nam jak każdy but movement speed.Dodaje także magic resist i skrócenie stunów slowów itp.
Dodaje nam zdrowie, atak i szansę na slowa.Core item.
Dodaje full zdrowia.
Dodaje atak i life steal.
Armor, szansa na krytyka i przemienia część naszego zdrowia na atak.

Armor, magic resist i "drugie życie".


Guide Top

Skill Sequence

Maksujemy Q potem E i na końcu W.Oczywiście na 6, 11 i 16lvl'u R.

Opis skilli(młot):Q

Skacze w kierunku wroga, zadając obrażenia fizyczne i spowalniając cele.

W

Bierne: Odnawia manę z każdym atakiem. Użycie: Tworzy pole elektryczne, przez kilka sekund, zadające obrażenia znajdującym się w pobliżu przeciwnikom.
E


Zadaje przeciwnikowi obrażenia magiczne i odrzuca go na niewielką odległość.R


Następuje transformacja Młota Rtęciowego w Działo Rtęciowe - bohater uzyskuje dostęp do nowych umiejętności i zwiększa się jego zasięg. Pierwszy atak po transformacji osłabia pancerz i odporność na magię przeciwnika.


Guide Top

Spells

Standard:

+

Można jeszcze:

+


Guide Top

Combo

+

+

Można też mieszać te comba.