Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Tryndamere Build Guide by MasterDomino

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author MasterDomino

OP Champion for OP Players(PL)

MasterDomino Last updated on January 26, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #29 in
Top Lane
Win 50%
Get More Stats

Ability Sequence

2
9
12
14
17
Ability Key Q
3
10
13
15
18
Ability Key W
1
4
5
7
8
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Wprowadzenie

Witam was w moim pierwszym poradniku na temat Tryndamere :3
Cały poradnik został oparty na podstawie wielu gier moich i moich kolegów.


Guide Top

Sposób gry

Tryndamere to typowy jungler lecz ja polecam wam AD Offtank ponieważ bijemy pasywem a nie umiejętnościami.
Jako summoner spells polecam wziąć: Ignite i Flasha.


Guide Top

Bot

Tryndamere'm możemy grać na topie lub bocie,
zależy jakich Championów wzięliśmy,a jakich wrogowie.
Jeśli wrogowie wzięli AP Carry i poszli na topa to wycofujemy się i idziemy na bota.
Pewnie się pytacie czemu a to dla tego że AP mają dobrą moc umiejętności a my mamy na początku słaba
obronę przeciw magi.


Guide Top

Top

Jeśli wrogowie wzieli support lub tank to wycofujemy się na topa
a to dla tego że Tryndek(Tryndamere) ma słaby early game(Początek gry).


Guide Top

Jungle

Tryndamere ma tzw.dobry crytical strike(cios krytyczny)
jeśli kupimy Static Shiv(Kose Statika) to jungle możemy zaczynać robić od razu,
Ponieważ kosa statika robi taki piorun czy tam pasywke,
który wali tą pasywką jeśli jest naładowany a sam z siebie dodaje cryty i dmg.


Guide Top

Informacje

Poradnik o Tryndamere stworzył:
MasterDomino
Pozdrawiam.