Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Tristana General Guide by vsosp16

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author vsosp16

TRİSTANA (LATE GAME KİNG )

vsosp16 Last updated on October 14, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

3
10
13
14
15
Ability Key Q
2
5
8
12
17
Ability Key W
1
4
7
9
Ability Key E
6
11
16
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Başlangıç olarak uzun kılıç ve 1 mana 1 can potu alın..

İlk item olarak kanasusamışın can emme bölümünü kasın.beraberinde ayakkabıyı bitrin.Devamında amk kılıcını alın.Kanasusamışı bitirin.Statik hançer kasın.Ebedi kılıç ya da warmong durumun aciliyetine göre kasın.Sizi bi anda parçalayabilcek bi adc düşmanı varsa karşı takımda öncelikli olarak warmong kasın,yoksa ole bi lavuk,drekt ebedi çıkın.Çünkü q skilimiz yeterince saldırı hızı veriyo bu yüzden hayalet dansçıya zamanımız var.ebedi ve warmong u kastıktan sonra hayaleti kasın,son olarak oyun çok uzarsa yine duruma göre ayakkabıyı satıp 2. bir kanasusamış, 2. hayalet dansçı ya da 2. ebedi çıkılabilir.Daha çok can çalayım off tankları nein parçalarım 1v1 atarım mantığındaysanız kanasusamış çıkın, ya da bana daha çok crit lazım warmong yeterince koruyo derseniz ebedi çıkın, diğer ihtimal hayalet dansçı benim pek tercihim değil ama çıkılabilir, son ihtimal olara da son fısıltı kasılabilir.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion