Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Anivia Build Guide by lolTRbuilder28

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author lolTRbuilder28

Anivia ranked pro guide ( TR patch 5.3 )

lolTRbuilder28 Last updated on February 11, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
5
10
13
14
Ability Key Q
3
9
15
16
17
Ability Key W
2
4
7
8
11
Ability Key E
6
12
18
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 9Threats to Anivia with this build

Threat
Low
High
Show all
Threat Champion Notes
1
Zed
Table of Contents
Guide Top

Team Work

j4+anivia+vayne bot lane bu üçlü gerçekten bit u ve oyunu kazandırabilir j4(tank) ileri atılark düşmanları e skill i ile yakaladıktan sonra anivia rakip sıçra veya herhangibi birşeyle kaçmasına q atarak stunlayarak engel ilduktan sonra r açtıktan sonra e ike adc apc gibi şampiyonları eritebilir j4 ün r si sonsuza kadar sürmeyeceğinden o anda anivia w la kaçabilicekleri yolu kapatarak vayneye gerçekten büyük yardımda bulunucaktır vayne anivianın wsuna çarptırarak stunladığı rakibi ehatca kesebilir çünkü anivianın q e ve r skillleri büyük ihtimal tekrar gelmistir rakibi eritebilir veya vayneyi korumak adına saklayabilir


Guide Top

açıklamalar

1-ilk neden q; öncelikle her an bie şey olabilir takım savaşı dahi çıkabilir ve bu riski gözönüne alarak stun seçimi ilk bana göre doğrudur ama ikinci e açıp sonra w sonra e fullemek yararlıdır 2- rylai seçimi ve hiçlik yada cehennem asası almamanızın nedeni; ilk önce şunu söylemeliyim rylai yada cehennem asasız yeterince hasar veremeyiz diye endişelenmeyin rün seçimlerimiz ve eşya şeçimlerimiz bize yaklaşık 35 büyü nüfuzu vermekte rylai seçimiyse rakip hızlıca yeteneklerden kaçmaması adına yavaşlatması işe yarar 3-neden anivia tercih edilmiyor; şunu söylemeliyimki çoğu kişi az oynanan şampiyonları kötü sanıyor ve satın dahi almıyorlar freelerde dahi az tercih ediliyor dereceli seçimlerde anivia alanlara ön yargıyla yaklaşıyorlar ve takımı bozuyorlar


Guide Top

kombo

1- w + q stun + r + e 2- q stun + r + e + w + q stun + e + normal saldırı