Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Cho'Gath Build Guide by cyzman1

Middle AP CHO GATH BUILD BOGÓW by cyzman

Middle AP CHO GATH BUILD BOGÓW by cyzman

Updated on January 9, 2022
5.6
3
Votes
3
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author cyzman1 Build Guide By cyzman1 3 3 1,883 Views 0 Comments
3 3 1,883 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author cyzman1 Cho'Gath Build Guide By cyzman1 Updated on January 9, 2022
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes:

Domination
Dark Harvest
Taste of Blood
Ghost Poro
Ravenous Hunter

Sorcery
Manaflow Band
Waterwalking
Bonus:

+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+15-140 HP (lvls 1-18)

Spells:

Jedyny słuszny wybór
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Ability Order CO MAKSUJESZ?

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

AP CHO GATH BUILD BOGÓW by cyzman

By cyzman1
AP JEDYNY SLUSZNY WYBÓR
Musisz zawsze o tym pamietać - grasz tylko AP. Inne opcje nie istnieją. Jeśli się z tym nie zgadasz - pogódź się z tym - nie masz racji. Jesteś skończony. Więc jeśli chcesz się liczyć w tej głupiej grze - zawsze wybieraj cho gatha AP. Inni będą cię szanować i składać ci pokłony. Taka jest prawda.
Granie CHO GATHEM TANK
Bez komentarza
League of Legends Build Guide Author cyzman1
cyzman1 Cho'Gath Guide
Vote Vote
AP CHO GATH BUILD BOGÓW by cyzman

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide