Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kennen Build Guide by Atharil

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
0
Comments
1
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Atharil

Epic: Yes, they make shurikens this small!

Atharil Last updated on September 3, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
8
9
Ability Key Q
2
7
10
12
14
Ability Key W
3
13
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
4/
Archmage
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
Mercenary
 
 
 
 
 
 
Juggernaut
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

Intro (Wstęp)

Doktor Kennen ;D "Epic: Kennen - Tak, robią takie małe szurikeny!"

Wiem, że klasyczny skin Kennena, to nie ów Doktor, lecz ten właśnie posiadam (i podoba mi się najbardziej), przez co pozwoliłem sobie na taką właśnie nazwę.

Postać, którą z łatwością można siać strach wśród przywoływaczy znajdujących się po stronie przeciwnej. Dość popularna, trudna do skontrowania, może być AD carry, supportem, toperem, czy wreszcie prawowitym AP midem. Właśnie na Mid najczęściej chodzę Kennenem, choć czasem można zapuścić się na topa, a raz nawet zdarzyło mi się być AD carry. Zapraszam do krótkiego poradnika "Mid or feed" ;)

BTW, wiedzieliście, że "Kennen" to z niemieckiego "wiedzieć"?Kennen M.D. Epic: Kennen - "Yes, they make shurikens this small!"

I know classic skin for Kennen is not Kennen M.D., but I have this one and really, I like it very much, so I used that name in my tutorial.

Kennen is a hero, who can easily own champions summoned by other summoners. He is popular, hard to counter, he can be played as many roles, but I often use him as AP Mid-charakter. I would like to invite you all to my short guide "Mid or feed".

BTW, have you known, that in German, word "Kennen" means "to know"?


Guide Top

Runes (Runki)

Zalecam jak najwięcej startowego AP oraz przebicie odporności. Pozwoli to odpowiednio harassować wroga, a nawet przetrwać w obliczu zagrożenia gankiem ze strony dżunglera.

Runes

Greater Mark of Magic Penetration
9

Greater Quintessence of Ability Power
3

Greater Glyph of Ability Power
9

Greater Seal of Ability Power
9

I recommend a lot of ability power and magic penetration at start. It let you harass enemy, and be alive when a enemies can gank .


Guide Top

Masteries (Masterki)

21-9-0 to chyba jedna z lepszych opcji, zalecanych zarówno przez Team Curse, a także TeamSoloMid. Nie będę tego komentował zbyt obficie - jak najwięcej AP, opcja "Kat", i delikatna obrona przed magią + Startowe HP uzyskane dzięki Veteran's Scars pozwolą nam zacząć grę z 518 HP.

Masteries
4/
4/
1/
3/
4/
4/
1/
3/
1/
4/
1/

21-9-0 - I think this is one of better options, which is recommended by Team Curse and also by TeamSoloMid. I do not commnet this - more AP, Executioner option and a little magic resist & health from Veteran's Scars can start our game as Kennen with 518 HP.


Guide Top

Summoner Spells (Czary Przywoływacza)

Obowiązkowo Ignite oraz Flash. Niestety przykro dla fanów innych czarów, lecz takie są najlepsze dla Małej Myszy.

---

There's no other way: Ignite & Flash. I am very sorry, fans of other summoner spells, but these are the best for the Little Mouse.


Guide Top

Skills (Umiejętności)

Jak większość postaci, mamy do dyspozycji 3 umiejętności od początku, z których każda zapewnia obrażenia. W połączeniu z naszym pasywem, jesteśmy w stanie stunować wroga dość często, co więcej harassować go tak długo, by w końcu ostatecznie go zabić. Pasywka, zwana znakami burzy Mark of the Storm nakłada się na wrogiej jednostce do trzech razy, powodując właśnie stuna przy trzecim znaku.

Największy popłoch sieje nasze "q" - Thundering Shuriken - no cóż, nie każda umijętność ma przelicznik +0,75 AP, a pozwala nam też dobijać miniony. Oczywiście nie muszę chyba mówić, żę to właśnie "q" maksujemy najpierw. Warto zwrócić uwagę na nasze "w" - Electrical Surge - co piąty atak zadaje dodatkowe obrażenia, a przy użyciu zadaje obrażenia i dodaje kolejny znak burzy. "W" maksujemy po wymaksowaniu "q". "E", czyli Lightning Rush pozwala przez chwilę przemieszczać się z zawrotną prędkością, a każdy kogo dotkniemy elektryczną toczącą się kulką dostaje kolejny znak burzy na klatę. Najwspanialsze w Kennenie jest jego Ulti "R" - Slicing Maelstrom - wokół nas tworzy się "Buwa" czyli piorunkowa burza, która losowo trafia jednostki w pobliżu, zapewnia nałożenie kolejnych znaków burzy, przez co łatwo o stuna :)

Nasze skille kosztują "energię", która dość szybko się wyczerpuje, jeśli używamy naszych skilli, gdzie popadnie. 25 energii odnowi nam się, jeśli "siądzie stun" :) Warto więc pamiętać, by stojąc oko w oko z wrogiem, mieć do dyspozycji zarówno możliwość walki, jak i ucieczki.

Ability Sequence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


As most of the characters, we have 3 skills from the very beginning, each of which provides injury. In conjunction with our innate ability, we are able to stun enemy quite often, what is more harass him so long to finally kill him eventually. Our innate skill called trademarks storm Mark of the Storm is applied to the enemy unit to three times, making just stunned at the third mark.

Our biggest sows panic "q" - Thundering Shuriken - well, not every conversion is 0.75 of our AP, and also allows us to knock past. Of course, I do not have to say, that it is the "q" should be maxed first. It is noteworthy that our "w" - Electrical Surge - every fifth attack deals additional damage, and using inflicting damage and adds another sign of a storm Mark of the Storm. "W" is the second important ability after "q". "E" called Lightning Rush allows for a moment to move at breakneck speed, and everyone who touched an electric rolling ball gets another sign of the storm on the chest. Kennen's best ability is his ultimate skill "R" - Slicing Maelstrom - around us creates lighting storm that hits random units nearby, and the imposition of consecutive characters of the storm, so it's easy to stun :)

Our skills cost "energy", which quickly runs out, if we use our skills wherever and whenever. 25 energy we renew if we stunned enemy :) So let's remember when we stand face to face with the enemy, we need to have at their disposal the ability to fight and also to escape.


Guide Top

Items (Przedmioty)

Jak zapewne zauważyliście Kennen ma w proponowanych prezdmiotach Tarczę Doranową na start - o tym później.

Proponowałbym jednak tradycyjną opcję - buciki Boots of Speed oraz 3 hp potki Health Potion. Taki zestawik zapewnia szybką ucieczkę przed wrogim gankiem, a także dość długie przetrwanie na linii dzięki owym napojom. Wracamy się do sklepu po Amplifying Tome, których będziemy potrzebowali aż 2 sztuki. Kolejno z nich składamy sobie Hextech Revolver. Pasowałoby przyoszczędzić nieco pieniądza na Sorcerer's Shoes, Rabadon's Deathcap oraz Zhonya's Hourglass. Bardzo pomocny jest przedmiot zwany Rylai's Crystal Scepter, a także Void Staff. Nie dodałem też, że konieczna jest Will of the Ancients. Ten super build jest najlepszy dla małego chomika, a umiejętne granie pozwala robić penty.

Jeśli chodzi o sytuacyjne przedmioty, można pokusić się o Quicksilver Sash lub Guardian Angel. Co do przedmiotu zwanego Abyssal Mask biorę go tylko w krytycznych sytuacjach, lub jeśli nikt inny w drużynie się nie kwapi by go mieć.

Odnośnie tarczy Doran's Shield, jest to item, który Riot dla żartów wprowadził jako zalecany dla Kennena. Reportujecie ludzi, którzy z nią właśnie zaczynają rozgrywkę. A jeśli nie, to kupcie sobie jeszcze Doranowe Szelki...

---

As you probably noticed Kennen has got in the recommend items something like Doran's Shield as the starting item - there will be more on that later.

I would suggest, however, the traditional option - shoes Boots of Speed​​ and 3 hp potions Health Potion. These items provides a quick escape from gank, as well as the relatively long survival on the line through at that beverages. We go back to the store after Amplifying Tome, which we will need as much as 2 pieces. Succession of them consists the Hextech Revolver. We need to have a little money to buy Sorcerer's Shoes, Rabadon's Deathcap and Zhonya's Hourglass. Very helpful are items called Rylai's Crystal Scepter and Void Staff. I did not add too, that it is necessary to Will of the Ancients. This super build is the best for a small hamster, and skillful playing you make pentakills.

When it comes to situational items may be tempted to Quicksilver Sash or Guardian Angel. The subject called Abyssal Mask I take it only in an emergency, or if no one else on the team is not eager to have him.

Regarding shield: Doran's Shield, it is item that RIOT for jokes introduced as recommended for Kennen. Just please report people who are just beginning her game. And if not, then go buy the harness "Doran's suspenders" yet...


Guide Top

Pros / Cons (Za / Przeciw)

Plusy:
+ nie ma many, zatem nie wymaga Crest of the Ancient Golem ,
+ dużo mini stunów,
+ fajne animacje :D,
+ diobeł w teamfightach,
+ harassowanie takie, że można wygrać z prawie wszystkim,
+ można kraść :D

Minusy:
- energia szybko się wyczerpuje,
- stun nie może trafić za szybko pod rząd drugi raz,
- trochę taki jakiś mały ten chomiczek...

Kennena ciężko skontrować. Oczywiście postacie takie jak Galio (kontra na wszystkie AP), Gangplank (kontra na... wszystko?) oraz Annie (ze względu na możliwość szybkiego wyłączenia nas z gry poprzez stuna co czwarty czar i ogromnego Niedźwiada) mogą być bardzo groźne nawet dla wprawnych graczy. Za to łatwo poradzić sobie z wszystkimi postaciami zależnymi od many, wliczając w to Gragasy, Lux, Ahri, Brandy i inne.

---

Pros:
+ Does not have mana, so does not require a Crest of the Ancient Golem ,
+ Lots of mini stuns,
+ Cool animation: D
+ "Devil" in teamfights,
+ Harass such that you can win with almost all
+ Can steal :D

cons:
- Energy is consumed so quickly,
- Stun can not hit too fast for the second time in a row,
- So a little bit of this hamster...

Kennen is hard to counter. Of course, characters such as Galio (counter for all AP), Gangplank (counter for the... everything?), and Annie (due to the ability to quickly exclude us from playing with stun spell and every fourth huge Bear) can be very dangerous, even for experienced players. Instead easily cope with all dependent on many forms, including Gragas, Lux, Ahri, Brand and many others.


Guide Top

How to play? (Jak grać?)

Każdego przeciwnika kasuje się w ten sam sposób (tzw. kombos śmierci):
1) obijasz tak długo miniony, aby piąte uderzenie z dodatkowym znakiem burzy trafiło we wrogiego bohatera,
2) celne "q" Thundering Shuriken czyli nasz szuriken zabiera sporo HP przeciwnika,
3) odpalasz "e" Lightning Rush, by dogonić wroga (koniecznie dotknij go w postaci kulki - stun nr 1),
4) szybkie "w" Electrical Surge zadaje mu dodatkowe obrażenia,
5) czas na ulti! Slicing Maelstrom (a może siądzie kolejny stun?)
6) w razie potrzeby czas na Ignite!
Jeśli przeciwnik jeszcze żyje, gonimy go naszym "e" Lightning Rush, obijamy z łapy oraz z "q" Thundering Shuriken, w razie potrzeby flaszhujemy się naszym Flashem, dla pewnego killa :)

---

Every opponent you can hit in the same way (the death's combo):
1) hitting so long past that fifth hit with an additional sign of a storm hit the enemy champion,
2) casts "q" Thundering Shuriken which takes a lot of opponent's HP,
3) fire up the "e" skill Lightning Rush to catch up with the enemy (must tap it in the form of balls - there is stun No. 1),
4) fast "w" Electrical Surge to deal him additional damage,
5) time for ultimate Slicing Maelstrom (there's chance for another stun again),
6) if necessary, time for an Ignite,
If the opponent is still alive, chasing it to our "e" Lightning Rush, resounded with the feet and the "q" Thundering Shuriken, if necessary we can Flash to him and hit him once or twice - and yep, we got a kill :)


Guide Top

For an end... (Zakończę w ten sposób)

Ciężko o dobrą drużynę, ale jeśli grasz ze swoimi ziomkami, Kennen jest świetny zarówno do sporego wyfarmienia, jak i kasowania postaci "obcych". We wczesnej (i tzw. mid-game też) grze, współpracuj ze swoim dżunglerem - dobre ganki, oznaczają owocne staty. Dobrze założony stun i jakiś inny CC ze strony Twojego kompana pozwolą szybko zlikwidować przeciwnika. W lejcie staraj się łapać stunami wrogiego papierka, jakim najczęściej jest AD carry, a burzę zostawiaj na sam koniec.

I pamiętaj: Ta jednostka to cholerny Ninja!

---

It's hard for a good team, but if you play with your friends, Kennen is great for both farming, and erasing the form of "strangers." In the early- (and so. Mid too) game, collaborate with your jungler - good gank s, are statistically productive. Well established stun and some other CC from your companion will quickly eliminate the enemy. In the late-game, try to catch by a stun the enemy's paper, which is usually the AD carry, and leave the storm at the end.

And remember: This unit is a damn ninja!