Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Nidalee Build Guide by Dadrakz

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.686
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Dadrakz

Hee klootzak, deze moet je hebben.

Dadrakz Last updated on April 19, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
4
5
7
9
Ability Key Q
13
14
15
17
18
Ability Key W
1
3
8
10
12
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 9


Table of Contents
Guide Top

Derp 1v1 tactics

NOTITIE'S B*TCH


Als ge op die map gaat spelen zijn er een aantal dingen waar je op moet letten.


- Begint met 1375 gold.
- Gold en EXP krijg je sneller.
- Er is GEEN recall mogenlijkheid. Je kan dus NIET in de base healen.

Over je talenpoints


Als je 1 of 2 punten in je heal heb gedaan. MAX JE Q VOOR UBER WOAAAH DAMAGE.

Jax counteren- Jax is in het begin van het spel erg sterk. Voorkom een vroege confrontatie door voorzichtig te spelen en minions te farmen.

- Er is TOTAAL geen mogenlijkheid om je hp te regennen behalve de normale sh*t en de hart runes die op de map spawnen. Jij overleeft dus veel langer dan hem. Zorg dat hij damage krijgt. Jij kan healen. Hij niet.


Guide Top

Jax z'n skills

Info over z'n skillsAanvallen wanneer kan moet gebeuren. Doe het wanneer zijn skills op cooldown zijn.

-Cooldowns van zijn spring ding ( Leap )
Cooldown: 10/9/8/7/6 seconds

-Cooldowns van zijn stun.
Cooldown: 18/16/14/12/10 seconds
_______________________________________________________________________________

Jax z'n ult geeft hem extra damage elke derde aanval die hij doet. Laat je dus maximaal 2 keer slaan als hij 6 is.

Verder als hij z'n ult activeerd word hij tanky. Ontwijk hem voor een gewaste ultimate.