Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Jax General Guide by DisStream

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.910
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author DisStream

Jax by Dis

DisStream Last updated on February 22, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
8
10
12
13
Ability Key Q
3
4
5
7
9
Ability Key W
1
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Passive - Umiejętność pasywna jaką posiada każda postać (każda inną) w tym wypadku daje Ci zwiększonego atack speeda za każdy zadany autohit na jakiś czas (jak przestajesz bić to spada).
Q- Doskok pozwalający doskoczyć nie tylko do wroga ale i do miniona, zarówno przeciwnika jak i Twojego, możesz więc użyć go do ucieczki. Możesz także doskakiwac nim do wardów, nawet tych z trinketów. Fajnym sposobem na ucieczkę za pomocą skoku jest szybkie postawienie warda w kierunku biegu i doskoczenie na niego, wymaga jednak dobrej koordynacji ruchowej.
W- Wzmocnienie kolejnego autoatacku - nie celujesz tym w nikogo, po prostu nakłada Ci się boost na broń który zadaje więcej obrażeń z następnym ciosem.
E- Umiejętność ta blokuje przez 2 sekundy autoattacki przeciwnika po czym stunuje wszystko co znajduje się wokół niego. Możesz łatwo zatrzymać przeciwnika za pomocą doskoku + e. To jest trochę jak z tornadem janny, bo też możesz aktywować stuna wcześniej (po ponownym wciśnięciu E) by zatrzymać przeciwnika.
R- Ultimate Jaxa ma świętną umiejętność pasywną, dzięki niej co trzeci autoattack zadaje dość sporo dodatkowych obrażeń! Jak to wykorzystać? dla przykładu, robisz 2 autoattacki w potworki, i doskakujesz z Q+E na przeciwnika zadając mu ogromne obrażenia! Umiejętność aktywna R'ki daje Ci zwiększoną odporność na magie.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion