Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Master Yi Build Guide by tuan3451

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.189K
Views
4
Comments
8
Votes
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author tuan3451

Master Yi AD Carry/Vietnam (Mai Thế Hồng Ân - tuan3451)

tuan3451 Last updated on June 24, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Team 1

LeagueSpy Logo
Jungle Role
Ranked #19 in
Jungle Role
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
7
9
12
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
5
8
10
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Vietnam language ( English language below )
Tác dụng của đồ với Master Yi
Phải nâng Giày cuồng nộ đầu tiên để tăng tốc độ chạy + tốc độ đánh cơ bản

Huyết trượng để +10% lượng dame và + 10% hút máu vì Master Yi máu rất ít trong suốt cả trận

Những cấp đầu tốc độ đánh của Master Yi rất thấp nên Kiếm chích sẽ là lựa chọn thích hợp khi cộng đến 40% tốc độ đánh ngoài ra còn +10% giảm thời gian hồi chiêu cũng khá cần thiết đối với thời gian hồi chiều siêu lâu những cấp đầu

Luôn nâng món đồ đắt nhất đầu tiên như kiếm,là một ví dụ vì nó sẽ gây một lượng chỉ số đột biến mà đối với đối phương là rất cao. Hiệu quả hơn tăng những món đồ lẻ tẻ với chỉ số yếu rồi mới dành tiền mua món đồ lớn.
Vô cực kiếm tăng dame rất cao và tỉ lệ chí mạng cộng cả nội tại thêm sát thương khi chí mạng, thứ rất cần cho 1 AD như Yi.

Ma vũ song kiếm tăng đến 50% tốc độ đánh, 30% tỉ lệ chí mạng và 5% tốc độ chạy ( đều là những chỉ số cần thiết nhất của Yi ) và đồng thời có hiệu ứng chạy xuyên lính tăng khả năng rượt đuổi đối phương.

Huyết kiếm nâng lên từ Huyết trượng đã mua từ trước lại cộng một lượng dame rất cao với 12% Hút máu, lúc này nếu Yi còn ít máu chỉ cần tìm một bãi quái, lính rồi chém là hồi đầy cây ( cũng là lí do nâng huyết trượng đầu tiên )và ngoài ra có thể solo 1 vs 1 ngay cả khi máu còn dưới nửa cây( càng đánh nó nó càng mất máu mà mình càng hồi máu cho bản thân :D )

Bùa đỏ Cuồng nhiệt của giày giúp tăng tốc độ chạy mỗi nhát chém ( + Highlander là tha hồ dí :D )

Phong kiếm nâng lên từ kiếm chích đã mua từ đầu trận + một lượng dame nhỏ và 50% tốc độ đánh ( vãi linh hồn ) và 10% tốc độ hồi kĩ năng ( vẫn cần thiết ) đặc biệt là giảm 35% hiệu quả của các hiệu ứng ( thứ mà khó chịu nhất với Yi )

1 AD siêu mạnh với
Lượng dame khủng trên 300
| Tốc độ đánh trên 2.0
| Tỉ lệ chí mạng 85%
| Tốc độ chạy cực cao]
| Từ giờ phút này không thằng khùng nào dám đi lẻ 1,2 đứa nhào vào đánh Yi cả ( trừ khi tụi nó thích đếm số :D )

English language
- Berseker's greaves to increase movement speed + attack speed
- Vampiric Scepter to add the extra 10% attack damage + 10% life steal
- In the first few levels, Yi's attack speed is pretty low so a Stinger should do the trick to stack up the 40% attack speed and compensate the cooldown time of your skills by 10%

- Always take your first item as the expensive one. Example: a B.F sword or a Zeal because it will bring you a monstrous boost in your stats. Much more efficient than stacking up small items with weak stats for the bigger ones later.
- Infinity Edge will increase your attack damage and critical rate + it's passive : increasing critical damage is a very useful items for an AD such as Yi
- Phantom Dancer with a major boost which grants you 50% attack speed, 30% critical rate and 5% movement speed (all of them is equally important to Master Yi) and once again it's passive which helps you run through minions which increase the ability to chase people LIKE MAD!!
- The Bloodthirster (upgraded from the Vampiric Cepter) yet again will bring you a ton of damage with a 12% life steal will help Yi survive longer (since he is squishy as hell) you could easily regain back alot of HP in a very short amount of time and also the ability to 1v1 without having any trouble because of the life steal
- Furor boot enchantment helps increasing your movement speed in every basic attack (plus Highlander will be an epic chasing montage)
- Zephyr (upgraded from the Stinger) will add a little bit of damage, but aside from that is a 50% attack speed (ERMAHGERD) and a 10% cooldown reduction (still important for Master Yi) and especially a 35% reduction to all CC spells (which is the most annoying thing to Yi)

Combine all of that good stuffs above, the result will be:
-1 super strong AD
-Insane damage (>300)
-Over 2.0 attack speed
-85% critical rate
-Lightning fast movement speed

And now no one will dare to go alone and solo Yi anymore (unless they really want to count some numbers, if you know what i mean)

One more thing: You maybe wondering "ERMAHGERD 2 PHANTOMZ DANCERZ? WUT TEH *** R U CRAYZEH? WORST BUILD EVAH" well ... don't knock it till you try it kk?