Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Lee Sin Build Guide by kralhe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author kralhe

Mid Lee Sin

kralhe Last updated on September 5, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
14
15
17
18
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Lee Sin"s"


Guide Top

Taktikler ap mid karşı

- eğer ap mid varsa q e w şeklinde fulleyip q ile pokeleyip hemen ardına w ile minyona kaçmalısınız
- lanenizde uzun süre kalabilirsiniz başlangıç itemlerden wardı koymamın sebebi zac gibi kolay gang atabilen champlarden w + ward ile kaçmanız içindir
- mapı iyi kontrol ederseniz ilk base dönüşten sonra bota veya topa inseec hareketini yapabilirsiniz ve gittiğiniz lanede kill aldırırsınız
- speller ignite flash ignite barrier şeklinde olabilir wardlarla iyi oynayabiliyorsanız ignite barrier yapmalısınız


Guide Top

Taktikler ad mid karşı

- zed talon kha gibi mide gelebilecek herolara karşı yapılacak en iyi oynayış reflekslerinzden geçer eğer refleksleriniz iyiyse zed w q combosundan talon w sinden kha w sinden kaçabilirsiniz ve lanenizde onlardan uzun kalıp bolca farmlayabilirsiniz
- zırh ağırlıklı oynamalısınız
- sürekli q ile pokelemelisiniz w ile kaçmalısınız
- eğer karşınızdaki adam farma odaklandıysa sizi pokelemiyorsa farm yaparken e vurup kaçın bunu sürekli tekrarlayın domine edene kadar
- domine ettikten sonra diğer laneleri iyi kontrol edip inseec yapabilirseniz çok kolay bir şekilde oyunu taşırsınız

fb iletişim : https://www.facebook.com/ibrahim.semiz.90