Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Kha'Zix Build Guide by OsuranMasa

Assassin OSURAN MASA ÜST KORİDOR

Assassin OSURAN MASA ÜST KORİDOR

Updated on December 5, 2015
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author OsuranMasa Build Guide By OsuranMasa 6,746 Views 0 Comments
6,746 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author OsuranMasa Kha'Zix Build Guide By OsuranMasa Updated on December 5, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Spells:

LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Ignite

Ignite

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Normal Oyun

Genel olarak toplama görevi yapmalısınız. Takım savaşlarına önce girerseniz rakip takım her zaman size odaklanacağından yaşama ihtimaliniz çok düşüktür. Gerekmedikçe Takım Savaşlarında 1. ve 2. sırada girmeyin. Kastıktan sonra hasarınız inanılmaz olucaktır.

Sorularınızı ekleyerek sorabilirsiniz...
Teşekkürler.
Back to Top

Ranked Play

Takım ile daha çok yardımsever olun ki takımınız geriye düşmesin.Bunun dışında normal oyunlarda alıştırma yaparsanız daha verimli geçicektir.
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author OsuranMasa
OsuranMasa Kha'Zix Guide
Vote Vote
OSURAN MASA ÜST KORİDOR

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide