Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Irelia General Guide by Requiem07

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.37K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Requiem07

İrelia Türkçe/Turkısh eşya dizilimi ve taktikler.

Requiem07 Last updated on June 15, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #22 in
Top Lane
Win 49%
Get More Stats

Ability Sequence

1
14
15
17
18
Ability Key Q
3
9
10
12
13
Ability Key W
2
4
5
7
8
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Rün seçimleri

Saldırı gücü rünleri ufak ta can çalma yapacağız.Çünkü ilk seviyelerdedan oluşan can çalmaya ek yapmamız kule yanında bile can yenilemenize olanak tanıyacaktır.


Guide Top

Kabiliyetler

Yine Saldırı gücü kabiliyetleri ve ufaktan savunma ekleyeceğiz. Bu bizim erken safhalarda ölmemizi zorlaştıracaktır.Mevcut can çekmemiz ise hataları affetmeyecektir.


Guide Top

Eşyalar

Bu eşyalar sayesinde
%33 can çalma
+280 saldırı gücü
Etkili zırh delme
+700 can
her vuruşun yavaşlatması
az biraz da saldırı hızımız oluyor. Bu sayede aşırı hasar ile yan yana gelmiş can çalma bizim en etkili savunmamız olacak


Guide Top

Yetenekler

seçmemizin nedeni bekleme süresinde iken rakibin kaçmasını önlemek. Menzilli saldırımız olmadığı için ve bekleme süresinde olunca rakibi kovalayamıyoruz bu yüzden aldık
________________________________________________________________________________________
ise kaçış için


Guide Top

Pros / Cons

Avantajlar:
Teke tekte kolay üstünlük
Oyunu bir anda çevirebilme yeteneği
Kolay minyon kesimi
Kaçarken bile can yenileyebilme
kolay kaçış-kolay kovalama

Dezavantajlar:
Takım savaşlarında savunmasızlık
Serseme karşı dayanıksız
Büyük mana harcaması
Yakın dövüşcü
Gerçek hasarı olmadan tanklara karşı dayanıksız


Guide Top

Minyon kesme

Minyon kesmek için İrelia nın hasar iyi bir sistem oluşturur. Standart olarak dizilimini tamamlamış bir İrelia, bir düz vuruş veile minyonu alt edebilir. Böyle kesmek paranızı arttırır fakat mana kaybını da maksimum seviyeye çıkarır. O yüzden giderken yanınızda yeterince bulundurmalısınız.


Guide Top

Takım Savaşları

Takım savaşında İrelia, Normal hasarından bir hayli yoksundur. Takım savaşlarında yapabildiği, Karşı adc yeatarak ışınlanmak ve size gelen ani hasarı lehinize çevirerek ile devre dışı bırakmalısınız. Geriye çekilirken takımınıza en yakın rakibe bir ile sıçrayarak mini haritadan en yakın kulenizi seçip, TIKLAMADAN fareyi geriye doğru tutarak ulti, yani atmalısınız.Bu aniden size mükemmel bir can kazanması sağlayacaktır.


Guide Top

Diğer Düello Taktikleri

Saldırıyaile öncelik yap

etkinleştirerek rakibin yeteneklerini sıralamasını bekle

Sıralayınca az kalan canını lehine çevir
Sende yeteneklerini sıralamaya başla eğer sizden sağlamsa geriye doğru kaçıp Takım Savaşı Ulti Taktiğini uygulayın fakat tek hedef olduğu için can çalmanız da bir yere kadar eşlik edecektir.

Karşınızdakinin sersem yeteneğini sizden önce kullanmasını bekleyin.

Rakibin can YÜZDESİ sizden düşükken atmak, tank eşyası kasmadan kule tanklamak gibidir.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion