Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Renekton Build Guide by kralhe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.1K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author kralhe

Renekton Push-Dive-Tank

kralhe Last updated on September 3, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #27 in
Top Lane
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Renekton


Guide Top

Rünler

sarılar 9x armor
maviler 9x büyü direnci
kırmızılar 9x atak damage
cevherler 3x movement speed/3x atak damage


Guide Top

Taktikler

- karşınızda counteriniz bile olsa üzülmeyin q skilini pasifinizle güçlendirip ekstra can çekip uzun süre koridorunuzda kalabilirsiniz
- w skiliniz sersemletir buda bir adamı yakalamanız için idealdir
- e skilinizle ileri doğru atılırsınız eğer bir rakibinize çarparsanız kısa bir süre için bir daha kullanırsınız
- ultiniz ile büyürsünüz ve ekstra can ve pasifde hızlı artış görürsünüz bu an en güçlü anınızdır iyi değerlendirmelisiniz
- skill combonuz r + e + w + e + q şeklinde turret divelerde uzun süre dayanmanız için idealdir
- canınız %50 nin altına indikten sonra pasifiniz normal vuruşlarla %10 daha fazla kazanırsınız
fb iletişim : https://www.facebook.com/ibrahim.semiz.90