Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kha'Zix Build Guide by KamilHeat

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author KamilHeat

[S4] Kha'Zix Mid Lane

KamilHeat Last updated on January 20, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
8
10
12
13
Ability Key W
2
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Opis Championa

Cześć mam na imię KamilHeat Kha'Zix to mój Favorite Champion dzięki niemu wygrałem już wiele Pojedynków w summoner mimo że nie doskonale gram staram się nadal analizować jego
umiejętności.Jest to assasin który doskonale radzi sobie na Mid/Top/Jungle
MID:
na środkowej linii ciężko jest go pokonać zgniniesz od niego 2 lub 3 razy i w sumie już nie masz z nim praktycznie szans.Jeśli chcesz go pokonać musisz grać bardzo defensywnie i najlepiej spokojnie farmić albo od czasu do czasu go atakować pamiętaj że farma gra tu dużą rolę.
TOP:
Nie którzy mówią że Kha'Zix nie nadaje się na Topa a ja wam powiem że się właśnie tam nadaje doskonale radzi sobie z tankowatymi championami często przeciwni wrogowi maja z nim spore
problemy.
Jungle:
Kha'Zix doskonale radzi sobie również na jungli ponieważ jego w przywraca mu HP Jeśli grasz Kha'Zixem na Jungli pierwsze co będziesz ewoluował to to będzie E dlaczego a dlatego bo przy każdym ganku jaki będziesz robił będziesz mógł wysoko skakać więc wróg nie będzę często w stanie uciec.


Guide Top

Zalety/Wady

ZALETY:
-Duży DMG
-Mobilność
-Kontruje większość APC
WADY:
-Malo HP
-Mocny od 6 lvl


Guide Top

Kolejność Ewolucji

Najpierw ewoluujemy Q następnie E a na koniec W
Q- Zwiększy nam DMG
E-Zwiększy nam zasięk skoku
W-Zwiększy nam Leczenie i da wrogom Slowa