Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Sona Build Guide by sirsiora

Support SONA AGESYWNY SUPPORT By Sirsiora [PL]

Support SONA AGESYWNY SUPPORT By Sirsiora [PL]

Updated on June 10, 2013
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author sirsiora Build Guide By sirsiora 5,991 Views 0 Comments
5,991 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author sirsiora Sona Build Guide By sirsiora Updated on June 10, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Jaki adc jest do Sony

Sona dobrze się gra z takimi adc które mogą zrobić dobre combo lub duży dmg na ulcie sony np. MF , Varus , Ez , Draven , Twitch , Caitlyn .
Back to Top

Czy opłaca sie grać agesywnie sona?

Oczywiście że tak po jeśli nie to jest to zmarnowany potencjał tej postaci . Sona dzięki dużym harrasem może przynieści szybkiego killa na bocie lub zmusić swoich przeciwników do powrotu
Back to Top

Jak harrasować Sona

Bardzo łatwo przez jej pasywke trzeba pamiętać ze pasywke bije się z q oraz żeby szybko nabijać tą pasywke przez używanie skilli.
Back to Top

Rola Sony na TF

Są dwie. 1 jeśli twoja drużyna nie ma dobrej inicjacji na tf to sony ulti dobrze się nadaje na to. 2 Jeśli twoja drużyna dobrze inicjuje tf a przeciwny team ma bruisera (np Zed,Kha) to jest twoim zadaniem jest trzymanie ulti do momentu kiedy bruiser wbije się w twojego adc.
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author sirsiora
sirsiora Sona Guide
Vote Vote
SONA AGESYWNY SUPPORT By Sirsiora [PL]

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide