Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Enter the MOBAFire Ironman and test your skills to compete for the $1,000 USD cash prize and a prestigious award! 🔥
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Nasus Build Guide by tuanminh

Top Susan Đạo Chích TOP gánh team :)

Top Susan Đạo Chích TOP gánh team :)

Updated on June 10, 2019
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author tuanminh Build Guide By tuanminh 2,448 Views 0 Comments
2,448 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author tuanminh Nasus Build Guide By tuanminh Updated on June 10, 2019
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes:

Inspiration
Kleptomancy
Perfect Timing
Future's Market
Cosmic Insight

Resolve
Bone Plating
Revitalize
Bonus:

+8 ability haste
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

1 2
Nasus Flash
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Teleport

Teleport

Ability Order Cách nâng chiêu cho Susan đạo chích

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Susan Đạo Chích TOP gánh team :)

By tuanminh
Nasus đầu game khá là yếu đuối, nên hãy đừng đánh nhau
Ai ai cũng biết chiêu Q của Nasus theo cơ chế tích điểm nhưng cũng đừng chỉ vì vài cái mà đánh đổi một đống máu nhé
Hãy tận dụng sai lầm của đối phương mà bổ vào đầu chúng, giết người,phá trụ bằng Q cũng đc tính vì thế hãy kết liễu chúng bằng Q nhé

Nasus thăng tiến sức mạnh rất khủng khiếp nên các bạn phải từ từ àm fram. Nhịn nhục mà giữa game bắt nạt lại lũ nhóc :)

CÒN ĐẾN LÚC MÀ 700 ĐẾN 1000 Q THÌ CỨ VUI ĐI CÁC BẠN. AI CŨNG BIẾT MÌNH PHẢI LÀM GÌ MÀ.
Chúc các bạn thật xanh xao mà gánh team và lên rank vù vù với chú chó thông thái này nhé
HAVE FUN <3
League of Legends Build Guide Author tuanminh
tuanminh Nasus Guide
Vote Vote

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide