Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ziggs Build Guide by Rti22

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.582
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Rti22

Ziggs

Rti22 Last updated on August 29, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
2
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 9


Nog wat opmerkingen

- Ziggs is eigenlijk tegen elke champion viable, dat is wat hem zo goed maakt. Het enige waar je met hem mee moet oppassen is tegen burst champions, zoals Yasuo, Leblanc, Talon etc.

- Het punt waar je het meest op moet letten is de farm. Ziggs is een van de beste champions in snelle waveclear. Het gaat dus niet om kills, maar (vooral) om farming. (want 18 farm is gelijk aan 1 kill)

- Onthoudt dat de runes bedoeld zijn als je tegen een AP champion speelt. Tegen AD champions zou ik armor pakken i.p.v. magic penetration.

- Ook in de masteries kan je wat veranderen. 21/0/9 (wat ik heb) is namelijk vrij agressive. In plaats van dit kan je ook voor 21/9/0 gaan. (kijk ook maar even bij pro builds)

- Een goeie combo van je ability's is de Q,W (om hem terug te knocken naar jou toe), dan de E zodat hij geslowed wordt en ten slotte je R (als die beschikbaar is). Na dit allemaal te hebben gedaan is je Q alweer beschikbaar en zo kan je je enemy (bijna) killen.