Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Ezreal Build Guide by KayeeeN

AP Carry AP Mana Ezreal - 5.16 best build (PL)

AP Carry AP Mana Ezreal - 5.16 best build (PL)

Updated on August 30, 2015
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author KayeeeN Build Guide By KayeeeN 4,288 Views 0 Comments
4,288 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author KayeeeN Ezreal Build Guide By KayeeeN Updated on August 30, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runy

Nie udało mi się zrobić run normalnie więc wypisze je wam tutaj:

- Marki: 9x Magic Penetration

- Pieczęcie: 9x Armor

- Glify: 9x Ability Power

- Esencje: 3x Ability Power
Back to Top

Cześć!

Jestem KayeN, a to mój pierwszy poradnik. Co do samego buildu? Zapewnia nam on dużo AP dzięki umiejętności pasywnej z Uścisku Serafina. Polecam po zakupie Kosturu Archanioła robić ,,spam'' z naszego Q. Robimy go nie tylko przy farmie, lecz też przy na przykład wybieraniu się na smoka czy ogółem chodzeniu. Co do combo robimy tak: Q + E + W + Q + R. Dzięki temu zmaksymalizujemy nasze obrażenia. Nie możemy się bać używać naszej umiejętności specjalnej, ponieważ nasze Q redukuje nasz czas odnowienia. Po ukończeniu buildu nasza umiejętność specjalna powinna zadawać do 2100 obrażeń (wraz z Echo Luden)! Gdy gramy VS tank przed naszym combo musimy obić przeciwnika z Q. Polecam grać tym buildem, ponieważ nie dość, że nasz Ezreal jest bardzo mobilny, to na dodatek jego pełne combo zabiera około 6500 obrażeń w zaledwie 3/4 sekundy! Dziękuje, powodzenia! ;)
Download the Porofessor App for Windows
League of Legends Build Guide Author KayeeeN
KayeeeN Ezreal Guide
Vote Vote
AP Mana Ezreal - 5.16 best build (PL)

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide