Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Ezreal Build Guide by KayeeeN

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author KayeeeN

AP Mana Ezreal - 5.16 best build (PL)

KayeeeN Last updated on August 30, 2015
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Mana AP Ezreal Build

Ezreal Build

LeagueSpy Logo
ADC Role
Ranked #3 in
ADC Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
5
7
8
Ability Key Q
3
14
15
17
18
Ability Key W
1
9
10
12
13
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Runy

Nie udało mi się zrobić run normalnie więc wypisze je wam tutaj:

- Marki: 9x Magic Penetration

- Pieczęcie: 9x Armor

- Glify: 9x Ability Power

- Esencje: 3x Ability Power


Guide Top

Cześć!

Jestem KayeN, a to mój pierwszy poradnik. Co do samego buildu? Zapewnia nam on dużo AP dzięki umiejętności pasywnej z Uścisku Serafina. Polecam po zakupie Kosturu Archanioła robić ,,spam'' z naszego Q. Robimy go nie tylko przy farmie, lecz też przy na przykład wybieraniu się na smoka czy ogółem chodzeniu. Co do combo robimy tak: Q + E + W + Q + R. Dzięki temu zmaksymalizujemy nasze obrażenia. Nie możemy się bać używać naszej umiejętności specjalnej, ponieważ nasze Q redukuje nasz czas odnowienia. Po ukończeniu buildu nasza umiejętność specjalna powinna zadawać do 2100 obrażeń (wraz z Echo Luden)! Gdy gramy VS tank przed naszym combo musimy obić przeciwnika z Q. Polecam grać tym buildem, ponieważ nie dość, że nasz Ezreal jest bardzo mobilny, to na dodatek jego pełne combo zabiera około 6500 obrażeń w zaledwie 3/4 sekundy! Dziękuje, powodzenia! ;)