Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Azir Build Guide by k3l3s47

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.5K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author k3l3s47

Azir MİD (Penta Build) OP

k3l3s47 Last updated on September 30, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

LeagueSpy Logo
Middle Lane
Ranked #25 in
Middle Lane
Win 48%
Get More Stats

Ability Sequence

2
5
7
9
10
Ability Key Q
1
3
8
17
18
Ability Key W
4
12
13
14
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 5


Table of Contents
Guide Top

Skiller Hakkında

Çoğu kişi neden ilk kademelerde w verdiğimi merak eder sebebi: Azir'in en önemli yeteneği w yeteneğidir w'nun cd si ne kadar az olursa koridorda ve tf lerde okadar rahat edersiniz. Örneğin 2 kişi sizi lanenizde kıstırdı ve kuleye uzaktasınız fakat w yeteneğinizi farm veya haras için kullandınız ve cd si uzun ve önceden attığınız bir muhafız'ın süresi bitmek üzere yani q ile uzaklaştırıp kaçmanız imkansız bu ve bunun gibi durumlarda rahatlamanız için w ilk 3 kademe şart!!.


Guide Top

Team Work

Azir takım savaşlarında çok etkilidir. Önemli olan takım savaşlarında doğru pozisyonu alabilmektir yani karşı apc ve adc'nin saldırısına mahruz kalmıycahınız kaçış alanınızın olduğu bi yeri seçin zaten w yetenehi ile karşı takıma rağat bir şekilde dürtebilirsiniz.

Azirin ultimate yetenehini dikkatsiz kullanmak takım savaşlarında büyük facialara neden olabilir o yüzden ulti yeteneğini rakip takımın yeteneklerini doclamak için veya sihirdar vadisindeki duvarlara mıhlamak için kullana bilirsiniz.