Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Teemo Build Guide by BsG Savior

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.7K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author BsG Savior

Czech Teemo Guide

BsG Savior Last updated on June 22, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
Ability Key Q
2
Ability Key W
3
Ability Key E
4
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 15

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Český guide

Ahoj jsem Savior a rád hraju Teema . Pro některé lidi to bude znít jako blbost , ale Teemo není tak slabý , jak lidé říkají , je to popravdě velmi dobrý solo top laner
, samozřejmě lidi budou proti vám , protože hrajete " nejslabšího " championa ve hře , ale na jejich názor se vykašlete . Teemo může dodat teamu různé věci , map control na několik minut , blind enemy ADC a samozřejmě zničení enemy solo top lanera.


Guide Top

Itemy

Itemy si můžete koupit různé , nemusíte jet klasicky bruiser teema , můžete si ho postavit jak chcete , ale build Merc. Threads,BotRK,Tri-Force[Frozen mallet(musíte si vybrat),GA,Last Whisper a např. Warmog či Randuin je prostě nezahoditelný.


Guide Top

Kdy picknout Teema

Teema pickněte většinou proti melee championům , jako je Tryndamere/Aatrox a celkově championům , kteří dávají brutální damage , čehož jsou oba zástupci .


Guide Top

Masteries/RP

Masteries mám takové , abych mohl lehce la****ovat , a abych byl tanky .
Rune Page si zvolte takový jaký chcete , ten který mám já mi vyhovuje a zkusit ho můžete.