Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Galio Build Guide by kralhe

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.2K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author kralhe

Galio Anti APCarry

kralhe Last updated on September 2, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
8
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Table of Contents
Guide Top

Galio

genel itemleri burayada koydum fakat yeni sezonda benim yazdıklarımla daha güclü ve tanky olabilirsiniz


Guide Top

Rünlermaviler 9x mr
cevherler 3x mr/ap
kırmızılar 4x ap-5x mr
sarılar 9x armor


Guide Top

Taktikler

- galionun q skili skill shotunuzla ilgilidir o yüzden rakibin hareket yönüne atmaya çalışın
- galinon w skili ekstra armor-magic resist yanında w nin kulanıldığı kisinin yediği damagenin belli bir kısmını size hp olarak kazandırır o yüzden çatışmalarda takımınızdan focus kimeyse ona atmanız sizin yararınızadır
- e skili sizi msnizi arttırır alan içerisinde o yüzden takım arkadaşlarınızı kurtarmak veya düşmanı yakalamanız için çok idealdir
- ultiniz ise adamları size tauntlayarak çeker eğer dışından damage yerseniz veya hecarimin e skili gibi veya quinn in e skili gibi skiller yerseniz ultiniz bozulur. doğru zamanı bekleyin

fb iletişim : https://www.facebook.com/ibrahim.semiz.90