Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Enter the MOBAFire Ironman and test your skills to compete for the $1,000 USD cash prize and a prestigious award! 🔥
Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Kayle Build Guide by lion99

Support Kayle Support Build Bot (Türkçe Anlatım)

Support Kayle Support Build Bot (Türkçe Anlatım)

Updated on February 2, 2013
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author lion99 Build Guide By lion99 7,734 Views 0 Comments
7,734 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author lion99 Kayle Build Guide By lion99 Updated on February 2, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Nasıl Düşmanı Rahatsız Edip Taşıyıcımın Onu Öldürmesine Yardım

1. Adım :Öncelikle Dizilişler Harfi Harfine Doğru Yapılmış Olmalıdır...
2. Adım :"e" Yeteneğini Doğru Kullanmak İçin Botlar Üzerinde 1-2 Maç Antreman Yapılıp Emin Olunmalı..
3. Adım :"q" Yeteneğine Adepte Olunmalı Ve Her Canı Az Olana Değil Doğru Kişiye (Taşıyıcıya) Atılmalı
4. Adım :"w" Yeteneğini Zorunda Olmadıkça Kendi Üzerinde Kullanmamalı Öncelikle Canı Az Olan Takım Arkadaşlarına Yardım Etmekte Kullanılmalıdır...
5. Adım :11. Seviyeye Geldiğinizde Ormana Adepte Olmalı Antik Golem,Kurt Ve Büyücü Kesmelisiniz...
6. Adım :Karşı Tarafın Taşıyıcısının Minyon Ve Tarafsız Boss Kesmesine Engel Olunmalı...
Türkçe Anlatım...
Lion99 Teşekkürlerinizi Bekliyorum :)
Back to Top

Taşıyıcımın Farm Yapmasını Nasıl Kolaylaştırabilirim...

1. Adım : Canı Yüksek Olan Minyona Vurmalı Tek Olmadıkça Son Vuruşu Yapmamalısınız.
2. Adım : Düşmen Taşıyıcısını Sürekli Rahatsız Ederek Kendi Taşıyıcımıza Farm'a Uygun Alanlar Bırakmalısınız...
3. Adım : Çalıları Sürekli Bir Biçimde Ward'la Süsleyerek Taşıyıcınıza Rahat Bir Farm Ortamı Sağlamalısınız...

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide