Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kayle Build Guide by lion99

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author lion99

Kayle Support Build Bot (Türkçe Anlatım)

lion99 Last updated on February 2, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
5
10
13
15
Ability Key Q
3
9
14
17
18
Ability Key W
1
4
7
8
12
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 10


Guide Top

Nasıl Düşmanı Rahatsız Edip Taşıyıcımın Onu Öldürmesine Yardım

1. Adım :Öncelikle Dizilişler Harfi Harfine Doğru Yapılmış Olmalıdır...
2. Adım :"e" Yeteneğini Doğru Kullanmak İçin Botlar Üzerinde 1-2 Maç Antreman Yapılıp Emin Olunmalı..
3. Adım :"q" Yeteneğine Adepte Olunmalı Ve Her Canı Az Olana Değil Doğru Kişiye (Taşıyıcıya) Atılmalı
4. Adım :"w" Yeteneğini Zorunda Olmadıkça Kendi Üzerinde Kullanmamalı Öncelikle Canı Az Olan Takım Arkadaşlarına Yardım Etmekte Kullanılmalıdır...
5. Adım :11. Seviyeye Geldiğinizde Ormana Adepte Olmalı Antik Golem,Kurt Ve Büyücü Kesmelisiniz...
6. Adım :Karşı Tarafın Taşıyıcısının Minyon Ve Tarafsız Boss Kesmesine Engel Olunmalı...
Türkçe Anlatım...
Lion99 Teşekkürlerinizi Bekliyorum :)


Guide Top

Taşıyıcımın Farm Yapmasını Nasıl Kolaylaştırabilirim...

1. Adım : Canı Yüksek Olan Minyona Vurmalı Tek Olmadıkça Son Vuruşu Yapmamalısınız.
2. Adım : Düşmen Taşıyıcısını Sürekli Rahatsız Ederek Kendi Taşıyıcımıza Farm'a Uygun Alanlar Bırakmalısınız...
3. Adım : Çalıları Sürekli Bir Biçimde Ward'la Süsleyerek Taşıyıcınıza Rahat Bir Farm Ortamı Sağlamalısınız...