Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kha'Zix General Guide by saruterPL

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.3K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author saruterPL

Kha'zix |Full AD| PL

saruterPL Last updated on December 13, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Kha'zix |AD Full| build PL

To jest mój pierwszy build więc proszę o komentarz i bla bla bla ... Nie ma co tu dużo gadać ...
Kha'zix jest przedstawicielem maszynek do zabijania...Wbijasz się w 5 zabijasz ADc wyskakujesz z teamfighta ewentualnie zachodzisz wszystkich od tyłu i Dobijasz ew. zabijasz :D
Summoner spelle których ja używam można zamienić np. Ignitem ( nwm jak to się pisze ) tym co jest do jungli xD...Kha'zix jest moim mainem więc mam o nim pojęcie :)

Warmoga można zamienić na Frozen maleta
Plemienna może zostać zastąpiona lodowym młotem


Z czasem build dopracuję :)

Pamiętaj kha'zix solo top z supportem=OP linia xD


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion