Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Zac Build Guide by MarcoZed

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.8K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author MarcoZed

Sümük! (Türkçe Zac Build)

MarcoZed Last updated on August 21, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
7
9
13
Ability Key Q
1
4
5
8
Ability Key W
3
10
12
14
15
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Guide Top

Ben Kimim

Merhaba, ben Marco.
Platinium V Ligindeyim
2 Yıldır LoL oynamaktayım.
Main championum Zed.
Main bölgem support.
13 Yaşındayım.
Crystal E-Sports Clubda Solotop oynamaktayım.
Buildime hoşgeldiniz.


Guide Top

Jungle

Kırmızı>Golem>Cadılar>Mid Gank>Kurtlar>Mavi> B (Item al)

Jungle'da W Skillinizi kullanarak alan hasarı verebilirsiniz. Yere düşen küçük zaclerinizi toplamayı unutmayın.


Guide Top

Gank

Zacin Q Skilli slow, E skilli knock-up, Ultisi'de stun veriyor. Buda ganklarımızı aşırı kolaylaştırır.

Öncelikle çalıya girin (Ninja gank önermem). E Skilliniz ile ani bir çıkış yapın. Sonrasında Q ya basarak adamı slowlayın. Kaçmaya devam ederse Ultinizi atmanızı öneririm.


Guide Top

Büyüler


ve de


Guide Top

İyi / Kötü

İyi
Tank
Alan hasarlı skiller
Stun
Gap Closer
Kısa bekleme süreleri
Sümük

Kötü
Yavaş
Skill Shot
Kasamazsa 0
Yapış Yapış
Yeşil


Guide Top

Takımdaki göreviniz

Takım savaşlarınızı siz başlatacaksınız. Araya E İle atlayıp Q + W combonuzu yapınız. Sonrada ultinizi açıp ortada gezinmeye başlayın. Kill bırakabildiğiniz kadar bırakın. Unutmayın siz adc değilsiniz. Jungle sınız.