} Yorick Build Guide : Yorick - Tower, tower and tower :: League of Legends Strategy Builds
Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Yorick Build Guide by El Cucaracha

Top Yorick - Tower, tower and tower

Top Yorick - Tower, tower and tower

Updated on July 18, 2021
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author El Cucaracha Build Guide By El Cucaracha 1,010 Views 0 Comments
1,010 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author El Cucaracha Yorick Build Guide By El Cucaracha Updated on July 18, 2021
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Runes: Khi gặp 90% kèo

1 2
Resolve
Grasp of the Undying
Demolish
Conditioning
Overgrowth

Precision
Overheal
Legend: Bloodline
Bonus:

+10% Attack Speed
+9 Adaptive (5.4 AD or 9 AP)
+6 Armor

Spells:

100% TOPLANE KHUYÊN DÙNG
LoL Summoner Spell: Flash

Flash

LoL Summoner Spell: Teleport

Teleport

Threats & Synergies

Threats Synergies
Extreme Major Even Minor Tiny
Show All
None Low Ok Strong Ideal
Extreme Threats
Ideal Synergies
Synergies
Ideal Strong Ok Low None

Champion Build Guide

Yorick - Tower, tower and tower

By El Cucaracha
Giới thiệu
Yorick là 1 phiên bản hoàn hảo hơn của Nasus, khi mà có trượt Q thì cũng không ảnh hưởng tới lượng sức mạnh của Yorick. "A man with a shovel and a Maiden", Yorick có lợi thế khi đối đầu với hầu hết những vị tướng đấu sĩ đường trên và đặc biệt là những tướng không có skill lướt hay dịch chuyển
Ưu, nhược điểm
Ưu điểm:
-Ông thần đẩy lẻ, sát thủ bê trụ
-Độ khó thấp, dễ chơi
-Quái vật khi solo 1v1( và có thể biến thành 2v1 nếu đối thủ bỏ qua R của yorick)
-Những con ma sương có thể đẩy nhiều lane cùng 1 lúc( sẽ nói rõ sau)
Nhược điểm:
-Không có khống chế cứng
-Không có lướt ( trong khi mấy con tướng gần đây con lồn nào cx có lướt)
-Không phát huy được sức mạnh trong combat( vì là chất tướng đẩy đường)
-Không cơ động
-Sẽ thua nếu gặp những tướng soloQ hot meta( Irelimu, Jax, Sett,...)
League of Legends Build Guide Author El Cucaracha
El Cucaracha Yorick Guide
Vote Vote
Yorick - Tower, tower and tower

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide