Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Kha'Zix Build Guide by darkdante12

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.10K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author darkdante12

Kha'zix- Page LMHT

darkdante12 Last updated on January 4, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

2
4
5
7
8
Ability Key Q
1
9
10
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Havoc
 
 

Offense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Ưu điểm và nhược điểm

Ưu điểm
-Farm rừng nhanh
-Khả năng dồn sát thương vào 1 mục tiêu đơn lẻ là cực lớn
-Có thể nâng cấp chiêu thức của bản thân :3
-Thời gian hồi chiêu nhanh
Nhược điểm
-Dễ chết sốc :v
-Hao tổn mana
-Cần khả năng định vị tốt vì chiêu Void Spike(W) là chiêu thức wan trọng để gank
-Phụ thuộc vào đồ


Guide Top

Bảng bổ trợ

Masteries
1/
4/
3/
1/
1/
3/
1/
3/
3/
1/
2/
2/
3/
1/
1/
21-9-0 khá là cơ bản. (Do mình ko dùng con này đi rừng nhiều nên ít có kinh nghiệm)
với bảng bổ trợ này bạn có thể có 1 lượng dmg lớn và độ trâu cần thiết khi đi rừng


Guide Top

Ngọc bổ trợ

Runes

Greater Mark of Lethality
9

Greater Seal of Armor
9

Greater Glyph of Scaling Magic Resist
9

Greater Quintessence of Lethality
1

Greater Quintessence of Life Steal
2r
Ngọc vàng: giáp cộng thẳng
Ngọc xanh: kháng phép theo từng cấp
Ngọc đỏ : xuyên giáp cộng thẳng
Ngọc tím : 2 viên hút máu và 1 viên xuyên giáp
Lý do mình chọn bảng ngọc này vì mình thích nhìn đối phương chết thãm :3. Với 1 lượng xuyên giáp khoảng 15 điểm và + thêm nội tại của chiêu Taste Their Fear(Q) hiếp dâm đối phương khi ở 1 mình thì 1 combo là cũng hơn nữa cây vào lv 3 rồi :3.(Bạn lo lắng vì thiếu dmg ?? đừng lo vì chiêu Taste Their Fear(Q)(có nội tại là + 150% sức mạnh vật lý cộng thêm , và 217.5% khi đối phương 1 mình :3 tha hồ mà hiếp nhá )


Guide Top

Cách chơi và mẹo

Theo như những jì mình thấy ở các giải đấu lớn thì họ thường nâng cấp Leap(E)để tăng khả năng gank, đồng thời là chạy :v. Sau đó họ ưu tiên nâng cấp Taste Their Fear(Q) để tăng khả năng dồn dmg. Sau đó là năng thẳng vào ulti Void Assault(R) để tăng khả năng ám sát các mục tiêu yếu máu, tăng khả năng lạng lách và chạy trước mũi đối phương.

1 pha gank đơn giản cho Kha'zix là lần đầu tiên sử dụng Leap(E) sau đó đánh thường để kích hoạt làm chậm đối fương rồi táng Taste Their Fear(Q)+ chưởng Void Spike(W). Nếu thành công thì đối phương sẽ mất tốc biến hoặc sẽ lên bảng đếm số, nếu đối phương còn sống và ngoan cố ở lại thì bạn way vào bụi để lấy lại nội tại và sau đó là làm lại cu như ỷ. Khả năng cao là bạn sẽ có được mạng

1 combo máu lữa mà mình hay thấy Safety của SAJ xài là Leap(E) + + Taste Their Fear(Q) + Void Spike(W). (Nói nôm na là nhảy đập táng chưởng ).

Người chơi thành công là 1 người chơi có khả năng ước lượng được lượng dmg gây ra. Nhảy vào đúng lúc và lui ra kịp thời sẽ biến bạn thành 1 sát thủ đúng nghĩa :3.

Khi đi rừng cố gắn dọn mí con wái nhỏ trước để tăng thêm dmg cho Taste Their Fear(Q).


Guide Top

Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi Thân ái và hẹn gặp lạ

Mình xin lỗi vì đáng lẽ ra hôm nay fải có luôn bài đi rừng, nhưng do mình mới chia tay vs bạn gái xong nên là bài đó bị delay lại, chắc thứ 2 mình sẽ post. Thành thật xin lỗi các bạn. Vẫn như cũ nhá ai cmt đầu tiên hoặc bạn nào cmt nhiều like sẽ được chọn mình sẽ viết guide nào vào kỳ tới.