Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Sion Build Guide by k3l3s47

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.6K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author k3l3s47

SİON NEW S4 (4.18) (JUNGLE-SOLO)

k3l3s47 Last updated on October 9, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

SİON NEW S4 (4.18) (JUNGLE-SO

LeagueSpy Logo
Top Lane
Ranked #1 in
Top Lane
Win 52%
Get More Stats

Ability Sequence

2
4
7
9
10
Ability Key Q
1
5
8
12
13
Ability Key W
3
14
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Havoc
 
 

Offense: 20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legendary Guardian
 
 

Defense: 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
Wanderer
 
 

Utility: 0


Guide Top

Spells

Sion'a isterseniz pasif için ve sionun hareket hızı eksikliğini telafi etmek için'da alabilirsiniz


Guide Top

Items (TÜRKÇE)

Arkadaşlar itemler hakkında sadece sizi şu tüyoyu vereceğim : vahşi haydra ,üçlü, yomu gibi hariket hızı veren itemler pasifinizin kullanışını arttırır yani öldünüz ve pasifiniz devreye girdi fakat rakip sizden hızlıca kaçtı ona yetişemezseniz canınız azalacak ve öleceksiniz bu yüzden rakibe her vurduğunuzda hareket hızınızı arttıran itemleri tercih edin vahşi haydranın sebebide canı az olan bir rakibe yaklaştığınızda onu kullanım uzaktan haraslaya bilirsiniz.


Guide Top

BUİLD İÇİN SKOR


DEVAMI'NI YAKINDA EKLERİM ŞUAN VAKTİM YOK....