Click to open network menu
Join or Log In
Mobafire logo

Join the leading League of Legends community. Create and share Champion Guides and Builds.

Create an MFN Account


Or

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page

x
Sion Build Guide by k3l3s47

Top SİON NEW S4 (4.18) (JUNGLE-SOLO)

Top SİON NEW S4 (4.18) (JUNGLE-SOLO)

Updated on October 9, 2014
New Guide
Vote Vote
League of Legends Build Guide Author k3l3s47 Build Guide By k3l3s47 7,262 Views 0 Comments
7,262 Views 0 Comments League of Legends Build Guide Author k3l3s47 Sion Build Guide By k3l3s47 Updated on October 9, 2014
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!
Would you like to add a comment to your vote?

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Choose Champion Build:

  • LoL Champion: Sion
    SİON NEW S4 (4.18) (SOLO)
  • LoL Champion: Sion
    SİON NEW S4 (4.18) (JUNGLE)

Spells

Sion'a isterseniz pasif için ve sionun hareket hızı eksikliğini telafi etmek için'da alabilirsiniz
Back to Top

Items (TÜRKÇE)

Arkadaşlar itemler hakkında sadece sizi şu tüyoyu vereceğim : vahşi haydra ,üçlü, yomu gibi hariket hızı veren itemler pasifinizin kullanışını arttırır yani öldünüz ve pasifiniz devreye girdi fakat rakip sizden hızlıca kaçtı ona yetişemezseniz canınız azalacak ve öleceksiniz bu yüzden rakibe her vurduğunuzda hareket hızınızı arttıran itemleri tercih edin vahşi haydranın sebebide canı az olan bir rakibe yaklaştığınızda onu kullanım uzaktan haraslaya bilirsiniz.
Back to Top

BUİLD İÇİN SKOR


DEVAMI'NI YAKINDA EKLERİM ŞUAN VAKTİM YOK....
League of Legends Build Guide Author k3l3s47
k3l3s47 Sion Guide
Vote Vote
SİON NEW S4 (4.18) (JUNGLE-SOLO)

League of Legends Champions:

Teamfight Tactics Guide