Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Taric Build Guide by Atharil

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.4K
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author Atharil

Taric is fed in jungle? How?

Atharil Last updated on September 13, 2012
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Cheat Sheet

Taric Build

LeagueSpy Logo
Support Role
Ranked #2 in
Support Role
Win 53%
Get More Stats

Ability Sequence

3
8
10
12
14
Ability Key Q
1
4
5
7
9
Ability Key W
2
13
15
17
18
Ability Key E
6
11
16
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sunder
Archmage
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
4/
Durability
Vigor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Honor Guard
3/
Mercenary
 
 
 
 
 
 
1/
Juggernaut
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strength of Spirit
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Mastermind
 

Utility: 0


Guide Top

--- --- --- --- English version --- --- --- ---

Hello everyone, you can choose between english or polish version.


Guide Top

Introduction

Hello, I just invite to my Taric into jungle guide^^. The name "Spasiony Taric w dżungli" was discovered by my friend, Mitsugi told that enemies are afraid of Taric who was fed (when I had only Warmog's Armor, Boots of Mobility and Hextech Gunblade). That means "Taric was fed into jungle" and enemies were running across map (afraid of me). At the end my scores were 6-0-8. If you want to have ultra fun with Taric in jungle, you can try my guide :) Let's go.


Guide Top

Runes

Runes

Greater Quintessence of Lethality
3

Greater Mark of Attack Damage
9

Greater Seal of Armor
9

Greater Glyph of Magic Resist
9

I prefer these. Faster destroying creeps and better damage.


Guide Top

Masteries

Masteries
3/
1/
4/
1/
1/
2/
3/
2/
4/
1/
1/
3/
3/
1/

Yeah, I tried to play at these masteries, because think Taric should be a little tanky, as my another friend called Bigos said "Taric is a tank". More gold for assists, more armor, more magic resist and we can play and make enemies sad :)


Guide Top

Skill Sequence

I prefer like that:

Ability Sequence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Fast improved "w" Shatter let us killing groups of minions and jungle is done. Next, we should to invest some points into "q" Imbue. We need additional healing, especially we are in jungle and we prepare gank. The "e" Dazzle let stun enemy to make our gank s stronger. Stunned enemy will fall down when our autoattack and skills from our friend who we helped do some damage. Our ultimate skill "r" Radiance deals a lot of damage and improves our attack damage and ability power.


Guide Top

Items & How to play?

As every popular jungler should start with Cloth Armor and 5 Health Potions. We should ask for a protect the area of blue, to let us easyily take Crest of the Ancient Golem . After we reach 3 level we need to go for a gank - mid or top lane gonna be ok :) We should initiate it. Start to stun enemy with your Dazzle and do a lot of damage using your Shatter. Your friend should do the rest and... Yeah... It's a first kill for your team. We need to go into jungle for a moment before we prepare another gank. Ask bot-lane if enemies got ward in bushes or next to dragon. As fast as possible we need to buy shoes Boots of Speed and Vampiric Scepter. We need upgrade boots into Boots of Mobility. Also we should take Heart of Gold for additional gold. Hextech Revolver upgraded into Hextech Gunblade let us do better ganks (we can slow enemy using it). We are tank, so we need to do Warmog's Armor after Hextech Gunblade. These items make that Taric is fed (into jungle ofc). I hadn't make other items, because my team won. I think good situational items should be Banshee's Veil - another tanky item and a magic resist, Quicksilver Sash - a lot of magic resist and possibility to delete all negative effects when we are stunned or snared (It's a must when enemy's got Veigar, Malzahar, Warwick) or Force of Nature - additional health regen and some magic resist. I like item called Atma's Impaler for every tank champion, but I think Guardian Angel will be the vest last pick for our items :) If you are not support do not take Aegis of the Legion, your support should take it.


Guide Top

Pros & Cons

Pros:
+ great initiator,
+ can heal ally who is in trouble,
+ great counterjungler (especially when enemies got Xin Zhao, Rammus or Nautilus),
+ he is not gay anymore!

Cons:
- jungle is not fast (you know what I mean - i.e. Nocturne or Warwick can do jungle faster),
- small damage at early game,
- if enemies go for a countergank you should flee,
- not for beginners.

Taric is a nice counter for Rammus because of his Dazzle. If you are skilled u can go to enemy jungle and try to steal red/blue buff and make enemies angry.


Guide Top

Summary

Just try it. I have tried once and it was awesome.


Guide Top

--- --- --- --- Wersja polska --- --- --- ---

Zapraszam do mojego poradnika, zarówno wersja polska, jak i angielska są dostępne.


Guide Top

Wstęp

Witam, w moim poradniku dżunglowania Tariciem^^. Nazwa "Spasiony Taric w dżungli", została wynaleziona przez mojego przyjaciela, Mitsugiego, który powiedział, że wrogowie uciekają przed Tariciem, który był spasiony (gdy miałem tylko Warmog's Armor, Boots of Mobility i Hextech Gunblade). Wrogowie uciekali po całej mapie, bojąc się mnie. Na koniec miałem wynik 6-0-8. Jeśli chcesz mieć ultra zabawę z Tariciem w dżungli, możesz spróbować mojego bildu :) A więc zaczynajmy.


Guide Top

Runy

Runes

Greater Quintessence of Lethality
3

Greater Mark of Attack Damage
9

Greater Seal of Armor
9

Greater Glyph of Magic Resist
9

Zalecam takie, ze względu na szybsze czyszczenie dżungli i lepszą tankowatość.


Guide Top

Specjalizacje

Masteries
3/
1/
4/
1/
1/
2/
3/
2/
4/
1/
1/
3/
3/
1/

Wprawdzie raz udało mi się dżunglować na takich masterkach z pozytywnym skutkiem, lecz skłaniałbym się ku temu, iż te są najwłaściwsze. Taric powinien być lekko tankowaty, ponieważ, jak to rzekł mój kolega, Bigos: "Taric to tank". Więcej złota za asystowanie, większy pancerz i obrona przed magią pozwolą nam grać tak, iż przeciwnicy będą smutni :)


Guide Top

Kolejność wyboru umiejętności

Zazwyczaj powinno się wybierać w kolejności takiej:

Ability Sequence
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Szybkie wzmocnienie "w" Shatter pozwala nam na zabijanie grupy minionów czy neutralnych potworów i cóż, dżungla robi się prawie sama. Dalej, powinniśmy zainwestować trochę punktów do "q" Imbue. Potrzebujemy dodatkowego leczenia (nie tylko z potek), zwłaszcza że jesteśmy w dżungli i mamy gankować. "E" Dazzle pozwala założyć stun a wrogowi, aby nasz gank był silniejszy. Oszołomiony przeciwnik spadnie, kiedy nasz autoatak i umiejętności naszego przyjaciela, któremu pomagamy, zadają spore obrażenia wrogowi. Naszą ostateczną umiejętnością jest ulti "r" Radiance, powodujące wiele szkód i wzmacniające zadawane przez nas obrażenia i moc umiejętności.


Guide Top

Przemdmioty i Jak grać?

Jak każdy popularny jungler powinniśmy zaczynać z Cloth Armor i 5 Health Potionami. Prosimy o ochronę obszaru w okolicy blue, aby móc wziąć Crest of the Ancient Golem . Po osiągnięciu 3 poziomu, musimy pójść na gank - top albo mid - i będzie ok :) Walkę trzeba zainicjować. Kliknij na "e" aby założyć stun a wrogowi przez użycie Dazzle i następnie zadaj obrażenia za pomocą "w" Shatter. Twój przyjaciel powinien zrobić resztę i ... Tak ... To pierwszy kill dla swojego zespołu. Następnie wracamy do dżungli, aby za chwilę przeprowadzić kolejny gank. Zapytaj supporta czy wrogowie owardowali krzaki na bocie lub smoka. Jak najszybciej musimy kupić buty Boots of Speed i Vampiric Scepter. Musimy ulepszyć buty do Boots of Mobility. Również powinniśmy uzyskać jak najszybciej Heart of Gold, zapewniający dodatkowe złoto. Revolver Hextech zmodernizowany do Hextech Gunblade pozwala nam robić lepsze ganki (możemy spowolnić przeciwnika używając go). Jesteśmy tankiem, więc musimy szybko zorganizować Warmog's Armor, natychmiast po Hextech Gunblade. Te przedmioty sprawiają, że Taric jest spasiony (w dżungli OFC). I jak dotąd nie udało mi się zbudować inne rzeczy, bo moja drużyna wygrała. Myślę, że dobrymi, sytuacyjnymi przedmiotami powinny być Banshee's Veil - ważny "tanky" przedmiot, zapewniający obronę przed magią, Quicksilver Sash - dużo obrony przed magią i możliwość usunięcia wszystkie negatywnych skutków, takich jak ogłuszenie lub klatka (To tak zwany mus, gdy przeciwnicy posiadają bohaterów takich, jak: Veigar, Malzahar, czy Warwick) lub Force of Nature - dodatkowa regeneracja zdrowia i jakaś obrona przed magią. Lubię przedmiot zwany Atma's Impaler dla każdego prawdziwego tanka, ale myślę, że Guardian Angel będzie ostatnim przedmiotem zapewniającym dodatkową szansę zadawania obrażeń po śmierci - świetny na zakończenie naszej kolekcji przedmiotów :) Jeśli nie jesteś supportem, nie bierz Aegis of the Legion - ktoś kto gra supportem powinien się tym zająć.


Guide Top

Za i Przeciw

Plusy:
+ świetny inicjator,
+ może uleczyć sojusznika, który jest w tarapatach,
+ da się wykonywać dobrą counterjunglę (zwłaszcza, gdy wrogowie mają: Xin Zhao, Rammusa lub Nautilusa),
+ On już nie jest gejem!

Wady:
- jungla nie jest szybka (wiesz co mam na myśli - czyli Nocturne lub Warwick może zrobić jungle szybciej),
- zadaje małe obrażenia na początku gry,
- jeśli wrogowie pójdą na countergank należy uciekać,
- nie jest to postać dla początkujących.

Taric jest dobry do zatrzymania rozpędzonego Rammusa z powodu jego umiejętności Dazzle. Jeśli jesteś pro, możesz iść do dżungli wroga i próbować ukraść, czerwony/niebieski buff i uczynić wrogich dżunglerów smutnymi i wkurzonymi.


Guide Top

Podsumowanie

Po prostu spróbuj, co tu dużo mówić - spróbowałem raz i było wspaniale!