Mobafire League of Legends Build Guides Mobafire League of Legends Build Guides

Darius General Guide by EyupyamanTR

Not Updated For Current Season

This guide has not yet been updated for the current season. Please keep this in mind while reading. You can see the most recently updated guides on the browse guides page.726
Views
0
Comments
0
Votes
Rating Pending
Like Build on Facebook Tweet This Build Share This Build on Reddit
League of Legends Build Guide Author EyupyamanTR

Darius ile nasıl op olunur

EyupyamanTR Last updated on June 20, 2013
x
Did this guide help you? If so please give them a vote or leave a comment. You can even win prizes by doing so!
Vote
Comment

You must be logged in to comment. Please login or register.

I liked this Guide
I didn't like this Guide
Commenting is required to vote!

Thank You!

Your votes and comments encourage our guide authors to continue
creating helpful guides for the League of Legends community.

Ability Sequence

1
4
5
7
9
Ability Key Q
2
14
15
16
17
18
Ability Key W
3
8
10
12
13
Ability Key E
6
11
Ability Key R

Not Updated For Current Season

The masteries shown here are not yet updated for the current season, the guide author needs to set up the new masteries. As such, they will be different than the masteries you see in-game.Masteries

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Executioner
 
 

Offense: 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/
Honor Guard
 
 

Defense: 21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pickpocket
Intelligence
 
 
 
 
 
 
 
Nimble
 
 

Utility: 0


Darius oynarken:

Early Game : Darius lanesini kolaylıkla alabılır. Tabi iyi bir darius oyuncusuysanız. Lane hakkında fazla diyecek birşeyim yok. eğer tutçeki kaçırırsanız önünüzedki 25 saniye boyunca pasif oynayın. eğer CD sıkıntınız cok ise ve karşısı cok zırh topluyor ise Q dan sonra E kasın.

Mid Game: Dariusun en güçlü oldugu yerdir. darius 11 level oldugunda net 600 true damageye ulaşır. Darius mid gamede kırılgandır. Dikkatli olun. dövüşlere sonradan girin. Unutmayın darius tank değildir...!

Late Game: Bir çoğu late gamede darius etkisizleşir der. Aslında late gamede dahada güçlenir. Eğer dogru focus yaparsanız. Eğer az canlılarla ugrasırsanız etkisiz kalırsınız. Kesinlikle Squishy yani kırılgan ADC APC veya çok kasmış jayce gibi şeylere focuslanın. Darius hızlı oynanırsa aynı zamanda assasindir. Ama dikkatli olun. Fightlere öncelik ederseniz nekadar tank itemi kasarsanız kasın ölürsünüz. Dogru zamanda dikkatleri dagıldıgında saldırın. Tam bir assasin gibi.


Mobafire

General Guides

League of Legends

More Guides

The Charts


Featured

30 Days

All Time

Popular
Top Guide by Champion